Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

STRAF, STRAFSÖORTEN EN MATE VAN STRAF

221

twee derden van den werkelijken straftijdx) in de gevangenis, hebben doorgebracht. Uitgesloten is ze dus bij alle gevangenisstraffen, die een kortoren duur hebben dan negen maanden. Uitgesloten is ze tevens bij levenslange gevangenisstraf. Intusschen kan deze door gratie in tijdelijke gevangenisstraf veranderd worden en dan is voorwaardelijke invrijheidstelling wel mogelijk.

Indien de veroordeelde meerdere gevangenisstraffen achtereenvolgens moet ondergaan, worden ze met het oog op de voorwaardelijke invrijheidstelling als één straf aangemerkt, bepaalt uitdrukkelijk art. 15 al. 1.

Aan de voorwaardelijke invrijheidstelling is tevens een proeftijd verbonden; deze duurt tenminste één jaar. Indien echter het overblijvende gedeelte van den werkelijken straftijd langer dan één jaar is,' dan is de proeftijd even lang als dit nog overblijvende gedeelte. Hij loopt niet gedurende den tijd, dat aan den veroordeelde rechtens zijn vrijheid ontnomen is.

Wil de voorwaardelijk invrijheidgestelde in het genot van zijn vrijheid blijven, dan moet hij gedurende den proeftijd in de eerste plaats voldoen aan de algemeene voorwaarde. Volgens art. 9 Herziene Ord. op de voorw. invrijheidstelling wordt hij geacht zich in strijd met de algemeene voorwaarde te gedragen lo als hij een lui en ongebonden leven leidt en 2o als hij1 omgang heeft met slecht bekend staande personen.

Bovendien kunnen aan den veroordeelde bijzondere voorwaarden worden gesteld, zijn gedrag betreffende. Die voorwaarden, dit is het eenige voorbehoud, dat de wet maakt, mogen niet de godsdienstige of staatkundige vrijheid beperken.

Het besluit van voorwaardelijke invrijheidstelling wordt op voorstel of na ingewonnen advies van het hoofd van plaatselijk bestuur,2) binnen wiens ressort de veroordeelde woont, genomen door den Directeur van Justitie. Deze deelt dit besluit

*) Voor de berekening van den termijn komt de tijd van de straf na aftrek van de volgens art. 33 in mindering gebrachte praeventieve hechtenis in aanmerking: art. toch spreekt van „twee derden van zijn werkelijken straftijd".

2) Daar hier te lande de gevangenissen niet zooals in Nederland onder het beheer van regenten staan, is aan het Hoofd van plaatselijk bestuur het verleenen van advies opgedragen.

Sluiten