Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

STRAF, STRAFSÖORTEN ËN MATE VAN STRAF

237

C GEVALLEN EN GRONDEN VOOR TOEPASSING DER VOORWAARDELIJKE VEROORDEELING

De voorwaardelijke veroordeeling onder de algemeene voorwaarde (gedurende den proeftijd geen strafbaar feit te plegen)

is toegelaten: . t

a) in geval van veroordeeling tot gevangenisstraf van ten

hoogste één jaar; . ,

b) in geval van veroordeeling tot principale hechtenis {oor verschillig den duur, dus ook als die volgens art 18 lid l Swb. tot een jaar en vier maanden stijgt);

c) in geval van veroordeeling tot een geldboete (behalve in gevallen van 'sLands middelen en pachten. *) In dat laatste geval kan de rechter de voorwaardelijke veroordeehng slechts uitspreken, indien hem blijkt, dat de betaling der boete of de tevens uitgesproken verbeurdverklaring voor den veroordeelde overwegend bezwaar oplevert. Legt dus de rechter een vermogensstraf op, die naar zijn oordeel de beklaagde redelnkerwns L staat is te voldoen, dan is de voorwaardelijke veroordeehng uitgesloten.

Het bevel der vooi^aardelijke strafopschorting ten aanzien van de hoofdstraf strekt zich, voor zoover de rechter met anders bepaalt, o^ uit tot de opgelegde bijkomende straffen.

De wet wijst wel_de gevallen maar niet de gronden aan, die den rechter tot het uitspreken eener voorWaardeüjke veroordeeling kunnen voeren; in dit opzicht laat de wet hem volkomen vrij. Uit de praktijk blijkt duidelijk, dat de rechters onderling zich door zeer verschillende motieven laten leiden. Ook ten aanzien van een reeds vroeger veroordeelde laat de wet voorwaardelijke veroordeeling toe, hetgeen strookt met de grondgedachte van het stelsel om de voorgaardeh)ke veroordeeline in dienst te stellen van de reciasseering.

De^orwaardelijke veroordeeling geschiedt in dezen vorm, dat de rechter bij zijn veroordeeünü tevens het bevel geeft dat de uitgesproken straf niet zal worden ondergaan, tenzij n Omummisdriiven en opiumovertredingen worden voor de toepassing

bepaalde bij art. 30 tweede lid Swb. buiten toepassing bbjft.

Sluiten