Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

STRAF, STRAFSÖORTEN EN MATE VAN STRAF

253

rechters, onder rechters zij1 die administratieve rechtsmacht uitoefenen, benevens de voorzitters en de leden van de priesterraden. De derde alinea van art. 92 bepaalt tenslotte, dat als ambtenaren moeten worden beschouwd allen die tot de gewapende macht behooren. x)

Voor het intreden van de hier behandelde strafverzwaring is noodig, dat de ambtenaar door het begaan van het strafbare feit niet alleen zijn algemeenen plicht van trouw aan 's lands wetten heeft geschonden, maar tevens een bijzonderen ambtsplicht b. v. door verduistering van goederen, die aan de bewaring van een ambtenaar in zijn hoedanigheid zijn toevertrouwd, door overtreding, van alg. of locale verordening op welker naleving die ambtenaar bepaaldelijk heeft toe te zien; of wel dat de ambtenaar bij het begaan van het strafbare feit zich heeft schuldig gemaakt aan ambtsmisbruik, gebruik heeft gemaakt van macht, gelegenheid of middelen hem door zijn ambt geschonken. De opsomming der middelen is door den wetgever limitatief bedoeld.

De strafverzwaring betreft niet alleen de hoofdstraffen, maar ook de bijkomende straffen (b. v. ontzetting v. rechten.)

§ 46. HerJialing (Recidive)

Men spreekt van herhaling, indien iemand een delict pleegt, na wegens een strafbaar feit bij een in kracht van gewijsde gegaan vonnis veroordeeld te zijn geweest. Zoo iemand wordt dan recidivist genoemd. De herhaling vormt een algemeenen grond van strafverzwaring, die steunt op de overweging, dat de herhaling een ernstigere misdadige gezindheid en

*) De hier opgenoemde personen zgn wel is waar in algemeen wetenschappelijken zin geen ambtenaren, maar ze worden in strafrechtelijken zin toch als zoodanig aangemerkt, omdat de wetgever zulks heeft vastgesteld. Zoo ook zijn voor het strafrecht als ambtenaren te beschouwen: notarissen (art. Regl. op het Notarisambt. Stbl. 1860 No. 3), advocaten en procureurs en deurwaarders. Deze laatste zijn dat in alle gevallen èn volgens den H. R. èn volgens v. Hamel. Noyon daarentegen is van meening, dat deurwaarders alleen de hoedanigheid van ambtenaar bezitten als ze dienst doen ter terechtzitting, exploiten uitbrengen of arrestaties doen op last van het O. M., dus wanneer ze optreden in qualiteit van staatsorgaan, maar niet als ze ten behoeve van particulieren exploiten of beslagleggingen doen.

Sluiten