Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HOOFDSTUK I.

Oude regeeringstoestanden te Loosduinen en te Eikenduinen. — Zelfstandige Gemeerité in 1811. — Vaststelling grens. — Nieuwe grensregeling in 1816. — Eerste begrooting. — Toestand der gemeente. — Land- en Tuinbouwbedrijf in vroegere eeuwen.

Zonderlinge regeeringstoestanden, die aanleiding konden geven tot verwikkelingen en moeilijkheden, heerschten vroeger in de latere zelfstandige gemeente Loosduinen.

Ze was verdeeld in Half-Loosduinen, zooverre ze behoorde tot het oude Haag-Ambacht, terwijl de andere helft, met Manster, Poeldijk* Terheijde, eene hooge heerlijkheid uitmaakte.

Deze beide deelen waren geheel afhankelijk van de regeering van andere plaatsen; wat onder Haag-Ambacht behoorde stond met zijne hooge-, middelbare- en lage jurisdictie, onder den Baljuw, Schout en Regeering van 's-Gravenhage, en de bewoners van dit gedeelte der gemeente moesten dan ^ok aldaar te recht staan.

Half-Loosduinen, dat onder Monster hoorde, had den Prins van Oranje tot Ambachtsheer. De hooge-, middelbare- en lage jurisdictie, werd uitgeoefend door den Baljuw, Schout, Gerechte en Secretaris van Monster.

Een eigen wapen bezat de gemeente in die dagen niet; voor de eene helft werd het wapen van 's-Gravenhage gebruikt,en voor de andere helft deed het wapen van Monster dienst.

Aan dien eenigszins verwarrende» toestand kwam plotseling een einde door eene nawerking nog van het revolutietijdperk, dat aatt het einde der XVIIIe eeuw met geweld intrad.

In 1806 had Napoleon onze Republiek omgezet in een

Sluiten