Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

12

in het plantsoen op het Copernicusplein bij Valkenbosch.

Kan den weg naar Kijkduin, verscholen in een dicht bosch met prachtige duin- en waterpartijen, lag het oude lustoord „Meer en Bosch". Van de huizing is sedert jaren geen spoor meer te vinden en het land is thans herschapen in een villapark. Het meer, midden in het bosch, is in zijn ouden toestand gebleven en het bosch is voor velen eene geliefkoosde wandelplaats.

Ran het einde der Wimelminastraat ligt den eenigen mooien lommerrijken weg die in het Westland nog bestaat en die vroeger nog aantrekkelijker moet zijn geweest, toen verschillende buitenplaatsen daar bestonden. De naam „Kraayenstein", die we lezen op het hek eener tuinderswoning, prijkte vroeger op de inrijpoort van een adellijk huis, van een zeer aanzienlijk en boschrijk buitenverblijf, 57 hectaren groot, thans herschapen in vruchtbare moestuinen.

Daartegenover ligt nog „Ockenburgh", door den dichter Jacob Westerbaen gesticht en bezongen en die er 31 Maart 1670 overleed. Het is nagenoeg in zijn ouden toestand behouden, alleen is van het land een heel stuk afgenomen voor het oprichten eener nieuwe buurt

Verderop lag,.Madestein" te midden van dichte bosschen en hoog houtgewas en daarnaast „Bloemendaal", een zeer aanzienlijk landgoed, thans een verblijf voor ongelukkige krankzinnigen.

In 1816 dan was er weinig van al die vroegere grootheid overgebleven en de gemeente bestond in hoofdzaak uit onaanzienlijke huisjes, gelegen aan slecht onderhouden wegen die, buiten de eigenlijke kom, vooral bij regenachtig weer, volslagen modderpoelen waren, totaal verstoken van openbare verhehting.

Een blik in de rekening van 1817 zal een duidelijker beeld van den toestand geven.

De hoofdelijke omslag bedroeg ƒ 1898.56, waarbij kwam aan gewone inkomsten met additioneele renten ƒ 649.50 en ƒ 2.—, opbrengst der verpachting van het vischwater, totaal dus ƒ 2550.06. Daarmede was niet veel uit te voeren en

Sluiten