Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

41

Al ontbreekt het afdoende bewijs, we veronderstellen dat omstreeks of in 1569 de aanhangers der nieuwe leer zich van de Kerk van Eikenduinen hadden meester gemaakt. We gronden dit op de Keure die de Magistraat van 's-Gravenhage op 2 Juli 1570 afkondigde en die luidde als volgt:

Alsoe tot kenisse van Bailliu, Schout, Burgem.rs ende Gerechte van den Hage gecomen es ende oick alsulcx bevonden es dat in d voorleed jaere LXIX wesende Eyckenduynsse kermisse aldaer in de kercke ofte cappelle veel insolentie van vechten ende singhen bedreven syn geworden ende dat vermits die Kerck ofte Cappelmeesters aldair gehengen ende gedoogen dat men aldair eet, drinct ende tapt eenen yegelicken byer, om waerinne te versien ende te verhoeden dat van gelycken ofte geen meerdere inconvenienten en gesciede tot meerdere confuys ofte scandale van derselver kercke ofte cappelle hebben deselve gerechte verbooden ende geinterdiceert, verbieden ende interdiceeren mits desen dat nyemant dat zy hen en vervoorde in de selve kercke ofte cappelle voortaen meer te eeten ofte drincken, verbieden mede expressilicken den kerck ofte cappelmeesters aldair tselfde voortaen nyet meer te gehengeh noch te gedoghen, alles ende elck point van diese op arbitrale correctie.

Deze Keure werd in de kerk afgelezen en aangeplakt, maar schijnt weinig uitwerking te hebben gehad, want op 15 Juni 1571 besloot de Magistraat de keure te vernieuwen, een bewijs dat dezelfde ongeregeldheden zich bij de kermis van 1570 hebben voorgedaan.

Wat onze veronderstelling waarschijnlijker maakt is dat omstreeks denzelfden tijd, juist wanneer is onbekend, een predikant werd aangesteld, die dienst deed tot den aanvang van 1579, zooals blijkt uit een besluit van de Magistraat van 2 Februari van gemeld jaar, waarbij eene Commissie naar de Staten werd afgevaardigd tot het vaststellen van het pensioen van bedoelden predikant. De eisch was „Vry gelts tot alimentatie van den predikant uyt gelden van

Sluiten