Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

46

meesters en Cruysmeesters het by eede soude willen purgeren, t' gunt voorsz is niet te kunnen effectueren, sal den Ontfanger voornoemt henlieden mogen constringeren, om van nieuw te dresseren behoorlyke quohieren van d' voornoemde inkomen met verklaringe onder den behoorlyken eed, dat by haere kennisse tot de voornoemde Kerk en Kruysgilde niet meer goederen behooren, dan in de voorsz sullen syn verklaert".

Was deze zaak voor de nieuwe kerkelijke gemeente tot een bevredigend einde gebracht, met haar financieele toestand bleef het steeds sukkelen; voortdurend moest de hulp der Staten worden ingeroepen, wat nimmer te vergeefs gebeurde.

Zoo werd op 15 Februari 1586 door genoemde Staten eene Resolutie genomen die we, ondanks haar uitgebreidheid in haar geheel overnemen, daar ze zeer belangrijk is en tevens tal van wetenswaardigheden bevat.

„Alsoo ten tyde van het Pausdom de Buuren van Loosduinen plagen te Parochieeren en haare Dooden te begraven, eensdeels in de Kerke tot Monster, en eensdeels in de Kerke van den Hage en Eykenduinen, sonder dat de Dooden plagen begraven te worden in den Convente van Loosduinen tot haarluyde groot ongerief, overmits de groote distantie van de Plaatse, en want mits de ruineeringe, demolitie en uitroyinge van de geheele Timmeragie van den Convente van Loosduinen met de Fundamenten van dien, gedaan in de ja ar en 1573, 1574 en 1575 (uitgenomen alleen de Kerk) op het versoek van de Buuren aldaar, gedaan aan de Staaten van Holland, deselve Kerk eensdeels uit de vrugten van de agt morgen Lands van het begrip van het voorsz Convent wederom gerepareert en bequaam is gemaakt, om daar in voor de Gemeente en Buuren aldaar Godes H. Woord te prediken en daar binnen en buiten de Dooden te mogen begraven, en dat deselve reparatie met de optimmering van des Predikantshuis veel gekost heeft, daar van als nog eenige agterheid is, als by de Reekening by de Weduwe van Kris Cornelisz. gedaan,

Sluiten