Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

47

mag blyken, dat meede deselve Kerk en Huisinge nog veel kosten sal, om in goede reparatie te houden; en aldaar voor als nog weinig toesigt is over deselve Kerk, met den aankleeve van dien.

Soo is 't, Dat de Staaten van Holland hier van nader onderligt synde, en om aldaar een goede ordre te doen stellen, met advis van die van de Reekeninge in Holland gestatueert en geordonneert hebben, statueeren en ordonneeren by deesen de poincten bier na volgende.

Eerst dan geen gestorven Inwoonder van de Buurte van Loosduynen, woonende in Haag-Ambagt of Monster-Ambagt, in de Kerk voorsz. begraven sullen worden voor en aleer sy betaald of seekerheid van het regt van het openen van het Graf'deselve Kerk gedaen sullen hebben, gelyk men betaald in de Kerk te Monster; en dat de penningen sullen verstrekt worden tot reparatie van Loosduynen.

Dat die geene die haar Dooden laaten begraven op het Kerkhof, dat die het selve moogen doen sonder iets te geeven, mits alleenlyk betalende den Grafmeester zyn gewoonlyk Regt, gelyk tot Monster betaald word, alles onvermindert een iegelyks geregtigheid.

Dat niemand aldaar mag binnen nog buiten de Kerk sal moogen Dooden begraven, dan de geene die daar toe gesteld sal worden.

Dat de Schoolmeester gehouden sal zyn voor syn Wedden, weesende sestig ponden van XL grooten 's jaars, die hy trekt van den Rentmeester van Loosduynen, de Klok te luiden ter Predikatie, en alle maand de Kerk doen veegen na behooren.

De vlugt van de Duiven aan den Thoorn sal in het openbaar verpagt, en de penningen van dien koomende, sullen meede verstrekt worden tot reparatie van "de Kerk en Thoorn; des sal in het gepagten gestipuleert worden, dat de Huurman de Duiven sal houden uit de Kerk, omme deselve niet te vervuylen.

Voorts soo sullen de Diaconen of Ommegangers in de Predicatie voor den Armen terstond na de eindiginge van

Sluiten