Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

76

Wat Volck'ren hier en daer op hunne Vryheydt roemen? Naeldwyck vraeght wat men sal een ware Vryheydt

[noemen?

en het vervaardigen van een lied op den regel: Dit Volck door sulcken doen naer ware Vryheydt trachten, flls antwoord op de vraag had de Kamer gegeven: Waere vryheydt is by God te vinden maar het werk was zoo gebrekkig, dat het niet eens in aanmerking kwam. — De broeders waren onfortuinlijk over heel de linie, niet een van de vele prijzen viel hun ten deel.

Waren ze door deze proef ontmoedigd? Waarschijnlijk wel, want we ontmoeten hun nog enkel op de Kamerfeesten, waar het niet om prijzen ging, wel om de Kermissen van de verschillende omliggende dorpen op te luisteren en die ten slotte, toen de belangstelling in de oude Kunst van Rethorijken begon te verflauwen, werden ingericht door de kasteleins, die de Kamers uitnoodigden in hunne lokalen op te treden en aan de deelnemers den ganschen dag vrij verteer gaven, wat voor velen de trekpleister was om den oproep te beantwoorden.

Op deze feesten ging het er dan ook meer dan ergerlijk toe. Hoor maar eens wat een plattelandsch rederijker er van zegt:

Om yets vuyls te sien, en yets schempigs te hooren, Kijkt men met opene mond en zet op groote ooren, Maer komen er deugdelyke eerbare stukken te voren, Dan loopt men weg, ze kunnen niet meer bekooren, Zooals *t onnelangs plagh, toen de const was in eere En de camers tot Yooghden hadden groote en edele heeren. Men gaet om opgerist te worden tot ontucht en onnut

(scandael

En te hooren dronckelingspraat en vuyle bordeel-tael, Om yet slechts te hooren heeft men maer te spanseeren, Naer steden en dorpen daer de rittorycken guyten

[stukken leer en.

Van verschillende zijden kwamen er dan ook klachten

Sluiten