Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

IN HET ALGEMEEN

wedergeboorte erkennen en het loont de moeite de m het oog vallende oorzaken hiervoor even te belichten, omdat zij ons van dienst kunnen zijn de voorwaarden, welke voor het succes van de Renaissance, als een geheel genomen, vereischt waren, aan te toonen.

Het sociale en politieke leven in Italië was zeer bevorderlijk voor den groei der perswnhjkheid, geestkracht en onafhankelijkheid, die de aspecten hiervan waren.

De communes, of vrije steden, van de ne 12e 13e en 14e eeuw waren plaatsen van burgerlijke en intellectueele vrijheid. Hierin had de burger de ruimste gelegenheid tot het vormen van zelfrespect en zelfbeheersching. Welke ook de naam was van het bestuur, deze communes waren in haar eigenliiken aard democratisch.

„La carrière ouverte aux talents" was een gezegde dat in verschillende mate op allen van toepassing was' Deze democratische geest was in hooge mate het resultaat en overal de metgezel van de reusachtige ontwikkeling van industrie en handel. Haar ondernemingen, die zich naar alle kanten richtten, brachten deze steden in vreedzaam verkeer met alle mogelijke volken, en dit werkte er toe mede hun blik te verruimen, hun buigzaamheid en vrijheid van gedachte te leeren. 5

Een gevolg was de verspreiding van een koppige natuur en gemoedsgesteldheid, die zich schrap zette tegen dogmatiek, priesteroverheersching en de houding van den priester tegenover het leven

De Renaissance

Sluiten