Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

54

DE HERLEVING

alleen in zijn kwaliteit van humanist beschouwen en ook als zoodanig neemt hij een voorname plaats in. Al was hij ook van nature een zorgeloos pretmaker, hij toonde zich desniettemin in staat, zich onvermoeid aan de studie te wijden. Men vermeldt, om een voorbeeld te noemen, dat hij alle werken van Terentius eigenhandig copieerde, omdat afschrijvers kostbaar en onbetrouwbaar waren. In één opzicht bracht hij het verder dan zijn meester. Petrarca kende bijna niets van het Grieksch; een poging, die hij met de ontoereikende hulp van een ZuidItaliaan, Barlaam genaamd, ondernam om deze taal te leeren beheerschen, faalde; hij bleef, zooals hij het zelf uitdrukte, hierin een kind.

Daar hij zich dit gebrek zeer aantrok, moedigde hij zijn vriend aan, zich meer op de studie van het Grieksch toe te leggen.

Daar er toentertijd geen grammatica s of woordenboeken bestonden, was de student op mondeling onderricht aangewezen en onderwijzers in dat vak waren schaarsch. Toevallig echter trof het, dat de zooeven genoemde Leontius Pilatus in Italië kwam. Een Calabriër van geboorte, had hij lang in Constantinopel gewoond, en was hij in het Grieksch vrij bedreven. Dit was voor Boccaccio voldoende, hij noodigde hem uit, een bezoek aan Florence te brengen, hij verleende hem gastvrijheid en las niet alleen Grieksch met hem, maar zorgde er tevens voor, dat Pilatus lezingen over Homerus kon houden.

Het schijnt, dat hij een eenigszins onaangenaam persoon was, met een terugstootend uiterlijk, onzm-

Sluiten