Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DER WETENSCHAP

65

ger verlaten, maar niets was te vergelijken met het reusachtige plan, dat Aldo ontworpen had.

Hij vestigde zich in 1490 in Venetië en richtte spoedig zijn zaak in ; deze was iets meer dan een drukkerij ' want zijn Grieksche lettertypen werden daar gegoten en zijn inkt in het huis vervaardigd, terwijl nog een boekbinderij aan de zaak verbonden was.

Hier begon hij in 1493 met het drukken van Musaeus' „Hero en Leander" en vanaf dat oogenblik j zette hij zijn arbeid op energieke wijze, met onverj flauwden ijver, voort. Hij had echter met verschillende [ moeilijkheden te kampen. Hij had in de eerste plaats veel van naijverige mededingers te lijden en onder zijn werklieden braken van tijd tot tijd werkstakingen uit. De pers stond tweemaal stil, eens zelfs gedurende ibijna twee jaar, ten gevolge van een oorlog. Niet[ tegenstaande deze tegenslagen gaf hij den moed niet op, en voordat hij, in het jaar 1515, stierf, was hij { erin geslaagd „editiones principes" van 28 Grieksche I en Latijnsche klassieken in het licht te geven.

Een aantal Italiaansche boeken, waaronder Dante's „Divina Commedia", werd eveneens door hem uitgegeven. Na zijn dood werd het werk van Aldo door andere familieleden voortgezet, terwijl de zaak inog meer dan honderd jaar bestaan bleef.

Aldo was niet alleen een ijverig uitgever, hij was pn echt humanist en zijn werk werd door een vurigen Ijver voor de wetenschap en het verlangen haar belangen te bevorderen, geïnspireerd. Zooals hij zelf, |n een van zijn voorreden, verklaarde, beroemde hij er zich op, dat hij de klassieken uit de klauwen der

De Renaissance

5

Sluiten