Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

IN DEN GODSDIENST

113

vereemgingen, die gedurende de 13e eeuw allerwege ontstonden en waarvan de Broeders van den Vrijen Geest, de Fratecelli, de Begharden en de Flagellanten als voorbeeld genoemd kunnen worden. Een veel ernstiger arbeid werd ondertusschen door op elkaar volgende vurige predikers in verschillende deelen van Italië verricht, zoo door Arnold van Brescia, in de 12e eeuw, door Giovanni van Vicenza, in de 13e eeuw, door Giacoponi van Todi, te Padua in de 14e eeuw, door San Bernardino, te Florence, in het begin van de 15e eeuw.

De laatste en grootste van deze geestdriftige vertolkers van den zuiveren godsdienst, te midden van de verwording van hun tijd, was Girolamo Savonarola (1452—1498).

Hij was de kleinzoon van een bekend geneesheer te Padua en hij was eveneens voor het ambt van geneesheer bestemd, maar met afkeer van het kwaad, dat hij allerwege zag, vervuld, verliet hij heimelijk zijn tehuis en deed zijn intrede in de orde der Dominicanen. In 1483 preekte hij, gedurende de Vasten, in de Kerk van San Lorenzo te Florence, maar kon phjkbaar geen pubhek trekken, daar zijn scherpe stem en zijn niet fraaie stijl in zijn nadeel waren. Eerst in 1490, toen hij in den tuin van St. Marco begon te preeken, drong tot de Florentijnen door, dat zij een profeet in hun midden hadden, en indien nog eenige twijfel aan zijn macht ontbrak, werd deze door zijn preeken in de Cathedraal, in het volgende jaar opgegeven. In zijn leerrede was niets nieuws. Zijn theologie

De Renaissance

Sluiten