Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

n6

DE WEDERGEBOORTE

thousiasme kracht en beteekenis aan zijn woorden. De Roomsche Curia werd meer en meer verontrust; politieke beroering en ontevredenheid gaven den Paus een gunstige gelegenheid, Savonarola gevangen te nemen en hem, wegens ketterij en opstand tegen het kerkelijk gezag, te beschuldigen.

Het resultaat was natuurlijk een uitgemaakte zaak. Gevangenneming en voortdurende pijniging was het slot van de tragedie. Ten slotte eindigde de wonderbare loopbaan van Savonarola met een gruwelijken dood op den brandstapel.

Ongelukkigerwijs duurde zijn invloed, hoe groot ook tijdens zijn leven, na zijn dood niet lang. De maatschappij, die hij trachtte te redden, was te ver in het kwaad gevorderd, om daardoor nog geroerd te worden; zijn gloedvolle bezieling was slechts tijdelijk, de eischen,die hij gesteld had, de standaards die hij opgeheven had, waren voor het meerendeel buiten het bereik, zelfs van hen, die vol ontroering naar hem Beluisterd hadden. De golf van gisting ging voorbij, reactie trad in haar plaats, en de dingen waren precies zooals voorheen. In één opzicht kan Savonarola zijdelings samen met de latere Duitsche beweging genoemd worden: hij hielp Luther, zooals Vülari beweert door aan de wereld een duidelijk bewijs te leveren, dat het hopeloos was in de zuivering van

Rome te hopen. . . , , j _ 1,

De mislukking van Savonarola is mderdaad merkwaardig. Het werk van een praktische hervorming was inderdaad aan het karakter van de I^haanKhe Renaissance vreemd. Ontevredenheid met het bedert

Sluiten