Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

n8

DE WEDERGEBOORTE

Daar deze pogingen zonder het minste gevoel voor de ware beteekenis van godsdienstige evolutie gedaan werden, maken zij op ons een nuchteren en kinderlijken indruk. Zij zijn echter van belang, als een phase van de bespiegelende gedachte, die bepaalde geesten, onder de gecombineerde invloeden van humanisme en theologie, moesten doorloopen.

Doch slechts op bepaalde geesten konden deze vereenigde invloeden met de kracht, die voor het bereiken van deze resultaten vereischt was, werken. Een meer gewonen weg, om de moeilijkheden uit den weg te gaan, die uit de tegenspraak van de nieuwe gedachte met het oude dogma voortsproten, vond men in de gemakkelijke leer van de tweevoudige natuur der waarheid, waarbij de theologische waarheid iets anders was dan de filosofische. Dit was in-het bijzonder aannemeUjk voor wetenschappelijke denkers, die op deze wijze in staat waren, hun bespiegelingen, waarheen zij ook leidden, te volgen, zonder dat zij in gevaarlijke tegenspraken op het gebied der theologie verward raakten.

III. Oudste Hervormingsbewegingen buiten Italië

Buiten itane uitte ae geest van umcyituwu»,™, hetzij over het Pausdom, of over het Kerkelijk systeem in het algemeen, zich door herhaalde protestbewegingen of opstanden. De kettersche Albigenzen die in het dal van de Rhöne vanaf het begin van dé twaalfde eeuw in grooten getale gevestigd waren kan men onder de oudste hervormers rekenen

Sluiten