Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

120

DE WEDERGEBOORTE

Wycliff en de Lollards zal ik later spreken. Wij moeten hier echter wel even opmerken, dat de leerstellingen van dezen Engelschen heraut der Hervorming door studenten uit Oxford en heden uit het gevolg der gemalin van Richard II, die een Boheemsche was, naar het nieuwgestichte Praag werden overgebracht. Deze leer werd daar door Johann Huss aanvaard.

De val van Huss was op een schandelijke wijze bewerkstelhgd. Het keizerlijk vrijgeleide, waaronder hij voor het concüie van Constanz verschenen was, werd onmiddeüijk van nul en geener waarde verklaard, op grond, dat het onwettig was woord te houden tegenover een ketter; zoo werd hij, evenals zijn leerling Jerome van Praag vóór hem, naar den brandstapel verwezen.

Nog eenmaal, maar dit keer door schaamtelooze trouweloosheid, had de Kerk getriumpheerd. Deze overwinning was echter duur gekocht. Politieke oorzaken, te zamen met algemeene verontwaardiging* gaven, bij den dood van Huss, den stoot aan het uitbreken van den Boheemschen oorlog; deze was, in zijn tallooze verwikkelingen, jarenlang een oorzaak van groote bezorgdheid voor Rome.

Ten slotte werd de vrede verzekerd, deels door geweld, deels door een compromis te sluiten. De oorlog; zelf had den geest van Europa verward door het zichtbaar succes van de Boheemsche boeren tegen de geoefende troepen van den keizer, een tastbaar bewijs der toenemende macht van den geringen man. De moord van Huss hield geenszins in, dat de

Sluiten