Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

130

DE WEDERGEBOORTE

gaven nadrukkelijk deze vertalingen als voornaamste reden van ketterij op.

Erasmus neemt in de geschiedenis der hervorming een voorname plaats in. Terwijl hij echter een grooten invloed voor het begin der beweging vormde, nam bij er geen deel meer aan, zoodra deze een praktischen vorm begon aan te nemen, en hij weigerde zijn eigen leerstellingen na te volgen in dat, wat haar logische gevolgen zouden geweest zijn.

Terwijl hij een heraut in de beweging daarvoor was üet bij de leiding, na lang aarzelen, aan anderen over en üet zelf de balans naar de andere zijde overslaan Zijn afval was voor menigen tijdgenoot een groote teleursteüing. Het vervulde den eenvoudigen Albrecht Dürer met groote smart. „Och God ! sprak hii is Luther dood? Wie zal ons nu het Evangelie zoo helder uitleggen? Ach Erasmus van Rotterdam, waar zijt gij?"1) Bij Hutten ging het verdriet in verontwaardiging over. In zijn boek: „Cum Erasmo Expostulatio", geeft die ücht te ontvknirnen geest uiting aan zijn verontwaardiging tegen den man, dien hij als een afvallige van de partij van Luther beschouwt, en beschuldigt hem ronduit van lafhartigheid en oneerhjkheid, daar hij een weerhaan is.

O schandelijk schouwspel", roept hij uit, „Erasmus heeft zich aan den Paus onderworpen. De Paus heeft hem beduid, niet toe te laten, dat de Heihge Stoel aangevaüen wordt. Hij is als het ware een Hercules, in dienst van Omphak. In den dienst van welken

i) Zie „Tagebuch der Reise in die Niederlande".

Sluiten