Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

IN DEN GODSDIENST

139

verkeerd principe ten grondslag lag, waren de bijzonI dere handel, waarmede Tetzel zich bezighield, en de I wijze, waarop hij dien dreef, in hooge mate verderfelijk, j Leo X had voor verscheidene doeleinden geld nooIdig en hiertoe behoorde de voortzetting van den

bouw der St. Pieterskerk in Rome, dien zijn voorI ganger begonnen was. Hij kondigde een algeheelen I afkat af, waarbij kwijtschelding van alle boetedoeIning verkregen kon worden, en dit werd de voorInaamste bron van inkomsten voor zijn bouwfonds. [Deze aflaathandel was door den aartsbisschop van [Mainz gepacht en de verkoop der brieven, de z.g. pauselijke brieven, was door hem aan Tetzel en zijn lagent opgedragen. Tetzel begon hierop zijn reis van stad tot stad.

Telkens als hij een stad naderde, trok een groote [processie, met banieren en kaarsen, hem te gemoet; de Rorenklokken luidden, wanneer de pauselijke bul, die Hen aflaat verkondigde, triomfantelijk door de straten Iverd gedragen, op een purperen, met goud versierd, laken. Overal gaf hij de meest verbazingwekkende verzekeringen, betreffende de kracht van zijn waren, die hij aan de verzamelde menigte rondom hem aanpood. Indien zij den prijs betalen wilden, zouden niet fclleen hun eigen zielen vrij van zonden zijn, maar ook die van hun gestorven vrienden zouden terstond uit pet vagevuur bevrijd worden. Op de gebruikelijke |wijze trok hij Wittenberg binnen. Luther hoorde al fcioedig over zijn gedragingen spreken. „Indien God pij bijstaat", riep hij uit, „zal ik een gat in zijn trom piaken." Op den dag van het groote feest van Aller-

Sluiten