Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ï IN DE KUNST 0^

249

I kunst en haar verandering van een werktuig der I godsdienstige ideeën en gevoelens tot een middel om de meest verschillende aspecten van de natuur en I het menschelijk leven weer te geven en uit te leggen door de snelle evolutie der technische zijde ondersteund werd. Wij moeten nog een anderen invloed I vermelden, die zeer krachtig er toe heeft medegeI werkt om te haar veranderen.

Dit was de invoering van de nieuwe methode met I olieverf te schilderen.

De overlevering schrijft de uitvinding hiervan toe l aan twee Vlaamsche schilders, de gebroeders van Eyck (Hubert 1370?—1426 en Jan, 1390?—1440) IHun aanspraak op deze onderscheiding en de werIkehjke aard van hun nieuwigheid zijn thans te beI twisten onderwerpen. Het is in elk geval zeker dat [ongeveer in het midden der 15e eeuw een nieuw {Proces voor het prepareeren, gebruiken of drogen van kleuren is ingevoerd, en dat dit den stoot gaf Itot datgene, wat wij schilderen met oheverf noemen IHet meer en meer in gebruik nemen van oheverf I versterkte het individualistisch karakter der kunst paart dit gaf aanleiding tot het schilderen op deii ezel, m de plaats van het schilderen op muren

Zoolang de muurschildering weliswaar niet de eenige Imaar toch de voornaamste bezigheid van den kunstetaaar vormde, waren zijn pogingen tot de versiering pan kerkelijke en openbare gebouwen beperkt Hu fras eigenlijk de dienaar van de Kerk of de stad en wat hij" deed, werd door het karakter van zijn diénst Jbepaald. De invoering van oheverf bracht een

Sluiten