Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

IN DE KUNST

253

| had opgedaan, toen hij over eenige opgravingen in de bouwvallen der stad toezicht hield.

Dit was de stoot tot de architectuur der Renaissance en hoewel deze zich over geheel Europa begon te verbreiden, vertegenwoordigt zij in de St. Pieterskerk haar schitterendste voorbeeld. Deze machtige \ getuigenis van menschelijke eerzucht en macht — een | passende beüchanhng van den geest van den wereldlijken Julius en van het genie van haar architect, ; Michelangelo — werd bestemd het eeuwig monu; ment te vormen van de glorie en de eenheid van het ) Katholicisme, terwijl zij inderdaad geworden is: de veel indrukwekkender herinnering aan zijn verval.

Wanneer men door haar uitgestrekte beukenrijen loopt, tusschen de schitterendste voortbrengselen der I kunst, welke maar al «te duidelijk getuigenis afleggen van den heidenschen geest van haar stichters, moet degene, die deze met aandacht bestudeert, zonder i twijfel opnieuw denken aan de werkelijke beteekenis van den gehjktijdigen Germaanschen opstand tegen den vernederden godsdienst, waarvoor zij gebouwd werd — een opstand, zal hij zich verder herinneren, die door de middelen, bij de verzameling van het geld voor haar voltooiing gebruikt, uitbarstte. Hij zal daarin nog in een ander opzicht een machtig symbool zien van den nieuwen tijd, die thans over de wereld |begon te dagen. De Gothiek was in wezen een Chrisjtelijke architectuur geweest, de uitdrukking van de gevoelens en aspiraties van de eeuwen, gedurende welke het geloof echter en de godsvrucht sterker was. Door het in de plaats daarvan stellen van de archi-

Sluiten