Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

IN DE KUNST

265

I de traditioneele Cbxisteüjke kunst te vernietigen.

Hier is de paradox van het karakter van Michelani gelo en zijn loopbaan; hij was een man van diepgaand godsdienstig gevoel en toch leidde zijn invloed j ui de schilderkunst, evenals in architectuur en beeldI houwkunst, naar verwereldhjking. Hij kon geen beI perking en heerschappij dulden, hij was aanmatigend I impulsief en stoutmoedig; hij hield van het menI schehjk hchaam, dat voor hem de groote openbaring van het goddelijke was;1) hij was een vereerder van I üchaamskracht, die hij voor de hoogste uiting van I schoonheid achtte; hij schepte er behagen in, de grenI zen van conventioneele beperkingen te overschrijden 1 en zichzelf bijna onmogelijke opdrachten te geven om zijn kunstvaardigheid te toonen in het overwinnen | van alle moeilijkheden. Zelfs in de behandeling van I zijn geliefdkoosd onderwerp, het naakt, ontziet hij [zich met, om anatomische grappen uit te halen de j ontwikkeling der spieren te overdrijven en de houding forscher te maken tot een monsterlijk uiterste Het is daarom niet te verwonderen dat, hoe veelI omvattend zijn capaciteiten ook waren, hij toch door [de essentieele hoedanigheid van zijn karakter en [genie belemmerd werd, zelfs de meest belovende [onderwerpen tot middelen ter bevordering van de [Christehjke leer te maken. Het geweldige fresco van het „Laatste Oordeel" in de Sixtijnsche Kapel is,

|rertaaWeiS°°rbeeld " Van ^ sonnett«n «n Vittoria Colonna, dat ,,En God heeft zich niet duidelijker getoond Dan in het schoone lichaam van den mensch Dat, daar 't Zijn beelt'nis is, mijn liefde vraagt "

Sluiten