Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

IN DE KUNST

271

tot het einde der 16e eeuw. Zij was het schitterend product van handelswelvaart, van de intellectueele vrijheid en de kracht der burgerij in de stad der Doges en tevens de bewonderenswaardige behchaming | van haar mateneele en sociale schoonheid, haar voor1 üefde voor genoegens en praal en haar levenslust ' Wij moeten echter niet te lang stilstaan bij de schittering en bekoorlijkheid van de Venetiaansche schilderkunst, haar levenskracht, haar weelde van stralende kleuren. Het eenige, waarop wij den nadruk [ moeten leggen, is de geest, waardoor zij bezield werd. De Venetiaansche schüderkunst wist niets af van mysticisme, van vervoerende vroomheid van de beproevingen en de aspiraties der ziel. De strengheid ! en de zui voor het hiernamaals, die gedurende een tijd in de kunst overheerscht hadden, waren reeds openlijk verloochend. Zij was inderdaad geheel en al [wereldse!! en materialistisch geworden. De gewijde schilderijen van Giovanni Bellini getuigden nog wel van godsdienstig gevoel, maar vanaf het einde van de 15e eeuw waren de Madonna's en de heiligen van de Venetiaansche schilders niet langer ascetische en norsche personen, maar schoone vrouwen en mannen met frissche gezichten en zonnig haar, die er vaii hielden zich met schitterende gewaden te kleeden en leefden op een wijze, die het leven waard was • , Jr°ote decoratieve schilderingen van Carpaccio (1466—1522), vol karakter, realisme en tempe|rament, m het werk van Tintoretto, met zijn verbazende, dramatische kracht, zijn heftige actie zijn romantisch gevoel en zijn levende contrasten van

Sluiten