Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der Schrift, zijnerzijds bewuste oneerlijkheid in haar gebruik toevoegen, bijaldien men, deze voorstelling huldigende, desniettemin nog van de Schrift als één geheel, van de Schrift als Openbaring, van de Schrift als norma credendorum et agendorum spreken blijft, en dat dan poogt goed te praten met een beroep op zekere mystieke sympathie, die het gemoedsleven voor de Schrift als heilig boek koestert. Hoe hoog we toch dit mystiek gevoel, dat hoogstens een verflauwde uiting is van het testimonium Spiritus Sancti, waardeeren, het gaat niet aan, deze mystiek van het gemoed contradictoir en contrair tegenover zijn historisch-critische voorstelling te plaatsen, en het is noch waar, noch wetenschappelijk, om indien men alzoo over de Schrift denkt, er in zoo mystieken zin van te getuigen te midden der gemeente." Dat Kuyper kernachtig schrijven kon wisten wij en ook dit citaat bewijst het. Voor wie het niet ineens doorziet zeggen wij hier ter verduidelijking er bij dat hij ons wil zeggen, dat indien iemand historisch-critisch tegenover den Bijbel staat, hij niet op vage gevoelsgronden mag aannemen, wat zijn historische critiek hem doet verwerpen. Kuyper spreekt hier duidelijke taal, die wij gaarne onderstrepen. Het groote bezwaar tegen de organische inspiratie-leer is haar willekeurigheid om feiten die alleen door het historisch onderzoek zijn vast te stellen te verwerpen en te aanvaarden op gevoelsgronden. De ethisch-örthodoxen handhaven de bovennatuurlijke geboorte van Jezus, zijn

26

Sluiten