Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

waar die kreet 's menschen eigen bewustzijn aangaat van de betrekking waarin hij staat tot de onzienlijke dingen", men „gunne aan allen in de kerk plaats die in haar plaats verlangen en door haar het Godsrijk willen doen komen in zichzelf en anderen''. Zóó is de toestand gebleven tot op den huidigen dag; twee tegenovergestelde partijen — met middengroepen — die den strijd voor hunne beginselen voeren: aan de eene zijde allen die reorganisatie willen van de kerk naar ouden trant en terugkeer tot de confessie, misschien eerst weer in kerkelijke vergadering „aan Gods woord getoetst," maar daarna als bindende belijdenis aan allen opgelegd — aan de andere zijde tegenover deze confessioneelen de vrijzinnige Hervormden die aandringen op de handhaving en den uitbouw eener vrije volkskerk. Wij, deze Vrijzinnige Hervormden, kunnen niet anders dan ons met kracht tegen het confessioneele streven verzetten omdat wij te goed zien wat het beteekent in zijn wezen en gevolgen; te meer, waar zeker niet alle confessioneelen hun standpunt zoo ruim zullen omschrijven als Dr. Wagenaar.1)

„deze confessioneele taak is een duurzame. De kerk is met het opstellen harer belijdenis niet gereed.... Dientengevolge weet de kerk zich geroepen haar denkschat altijd weer dieper te onderzoeken en in een nieuwe belijdenis, welke ze aan hare oude belijdenisschriften toevoegt, zich opnieuw uit te spreken. Zij is niet eene be-

*)In „Godsdienstige Vraag stukken" pag. 78. Maats. v. G. en G. Lectuur.

105

Sluiten