Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Wij hebben ook naar voren gebracht de leidende gedachten van een christelijk internationalisme, als tegenstelling zoowel van een nationale ijverzucht als van een zwak cosmopolitisme.... Wij roepen de kerken op met ons te deelen de gevoelens van afschuw voor den oorlog, en met ons te erkennen, dat de oorlog volstrekt ongeschikt is om internationale geschillen te beslechten, en met ons te bidden en te werken voor de vervulling van de belofte van den Vredevorst: „de goedertierenheid en de waarheid zullen elkander ontmoeten, de gerechtigheid en de vrede zullen elkander kussen.""

Bij de strekking van deze woorden, waar zij boven een blmden.egoistischenwinststrijduit heen wijzen naar een hoogere gemeenschap op aller samenwerking en verantwoordelijkheidgegrond.hebbenook wij, vrijzinnige Protestanten, ons gaarne aan te sluiten, al zullen wij den conservatieven inslag ende miskenning van de sociale worstelingen van onzen tijd, die ook hier weer medespreken, niet aanvaarden, voorzoover de hier bedoelde waarheid ons tot sociale democraten maakt. Immers, wij begrijpen dat men geen duurzame overwinning van conflicten en disharmonieën verwachten kan zoolang het kapitaal in particuliere handen naar winst jaagt en, inden onverbiddelijken concurrentiestrijd, jagen moet, terwijl een harmonische samenwerking van kapitaal en arbeid pas gedacht kan worden, waar dat kapitaal als gemeenschapsgoed grondslag is voor

130

Sluiten