Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

— 19 —

BURENGERUCHT. Ieder is verplicht door de noodige voorzorgsmaat regelen te waken, dat dieren, die onder zijn hoede staan, geen hinderlijk rumoer of burengerucht verwekken.

KLEEDJES KLOPPEN. Het is verboden voorwerpen uit te slaan, uit te kloppen of uit te borstelen:

a. tegen op de straat staande boomen, palen of brugleuningen;

b. in passages;

c. elders op of over de straat tusschen acht uur des morgens en half tien des avonds.

PENSIONHOUDERS en KAMERVERHUURDERS. Ieder die, aan een vreemdeling een of meer kamers verhuurt of tegen vergoeding nachtverblijf, of inwoning verschaft, is verplicht binnen 2 dagen aan het Hoofdbureau van Politie of aan het .Bureau van Politie der Sectie, waaronder het gedeelte der gemeente, waarin zijne woning is gelegen, ressorteert, mondeling of schriftelijk opgave te doen van diens naam, voornamen, leeftijd en nationaliteit.

Dezelfde verplichting rust op ieder: die een vreemdeling in zijn dienst neemt; eveneens die aan een vreemdeling eene woning, winkel, fabriek, werk- of bergplaats, of een gedeelte daarvan verhuurt, of in gebruik geeft.

SCHROBBEN. Het is verboden de straat, de trottoirs, de portieken of de al dan niet afgesloten stoepen, AAN DE STRAAT of het trottoir te schrobben, te spoelen of daarover water te storten of te laten vloeien.

ZANDSTROOIEN. Bij vriezend weer of wanneer er sneeuw of ijzel op de straat ligt, is ieder verplicht te zorgen, dat het onafgesloten gedeelte zijner stoep, zoomede de kleine steenen en het trottoir ter breedte van ten minste 1 meter, vóór en rondom zijn gebouw of erf, met zand of asch worden bestrooid.

IN- EN UITSTAPPEN IN DE TRAM wanneer deze. geheel stilstaat. Bij uitstappen steeds met LINKERHAND aan LINKERHANDGREEP, RECHTERVOET het EERST op den grond plaatsen, kijkend in de richting waarheen de tram zich begeeft.

Het VOETBALLEN op het z. g. stille strand is niet toegelaten.

TENTEN PLAATSEN op voornoemd strand is zonder vergunning verboden. Vèrgunningen zijn aan het Stadhuis te bekomen.

FIETSEN op alle voetpaden, leidende naar het Stille Strand, is verboden.

De DUINEN zijn, 500 m. vanaf zee gerekend, verboden.

ZWEMMEN om de golfbrekers is levensgevaarlijk. Men bedenke dat men het leven van andere menschen (redders) eveneens in gevaar brengt.

PUBLIEKETELEFOON, POLITIEPOST en EERSTE HULP vindt men op het 2de strandvak vanaf het Ververschingskanaal.

Sluiten