Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ook wanneer in een installatie geen stroom verbruikt wordt of verbruikt kan worden, is het vaste bedrag verschuldigd.

Dit tarief geldt voor eenzelfden verbruiker en eenzelfde perceel voor tenminste een jaar, uitgezonderd in bijzondere gevallen als verhuizing en overlijden, en wordt geacht met één jaar verlengd te zijn, als het niet een maand van te voren schriftelijk is opgezegd.

Het WINKELTARD3F geldt voor winkelhuizen, zooals het oppervlaktarief voor particuliere woonhuizen.

Voor winkels wordt het vaste bedrag berekend:

1° voor het woongedeelte van het perceel naar de gezamenlijke vloeroppervlakten (dezelfde berekening, als bij het oppervlaktarief); 2° voor het bedrijfsgedeelte naar het aantal en de grootte van de

geïnstalleerde lampen. Verder bedraagt de stoomprijs, evenals voor het oppervlaktarief geldt, 5 cents per eenheid.

SPANNING. — De spanning voor de lampen, kleine huishoudelijke toestellen als keteltjes, strijkijzers, stofzuigers enz. is 125 Volt.

Groote toestellen en motoren boven 1/8 P. K. moet zijn ingericht voor een draaistroomspanning van-220 Volt 50 perioden.

NUTTIGE WENKEN.

Bij verhuizing acht dagen van te voren schriftelijk opzeggen, met opgaaf van sleuteladres en nieuw adres.

De terugbetaling van hetgeen bij verhuizing teveel in den muntmeter is geworpen, heeft automatish plaats aan het nieuw adres, indien dit bij de administratie bekend is.

Vraag geen inlichtingen op den dag, dat uw meter is opgenomen, doch doe dit één of twee dagen later.

Werp alleen die geldstukken in den meter, waarvoor deze is ingericht, daar de meter anders defect kan raken. De reparatiekosten komen in dat geval voor uw rekening.

Wie toegang weigert aan meteropnemer of monteur, stelt zich bloot aan afsluiting en boete.

Geef van een eenigszins langdurige afwezigheid van te voren kennis.

De vaste vergoeding, welke voor muntinstallaties wordt betaald, loopt steeds van den 1 sten der maand tot en met den laatsten der volgende maand. Bij verhuizing heeft evenredige verrekening plaats. Over de maand van aansluiting wordt geen vaste vergoeding berekend.

De terugbetaling van hetgeen teveel is betaald wegens prijsverlaging, heeft eenmaal per jaar plaats. Bij verhuizing of meterverwisseling wordt tusschehtijds afgerekend.

(Van deze bepaling wordt niet afgeweken).

Doe uw verzoek tot nazien of opneming van den meter eenige dagen van te voren, anders kan er niet tijdig gevolg aan gegeven worden en blrjft u mischien vergeefs thuis.

Vraag geen inlichtingen aan monteur of geldophaler, doch wendt u rechtstreeks tot de administratie.

Sluiten