Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

— 33 —

de opslag niet hooger komt dan 2.40 M. en de belasting van den vloer niet grooter zij dan 700 K.G. per m2.

Bij huur van groote ruimte reductie.

In de Vriesinrichting kunnen, onder zeer lage temperatuur, allerlei consumptieartikelen langdurig worden bewaard o. a. boter, wild, gevogelte en bevroren vleesch.

Betreffende het Koelhuis zijn loffelijke getuigschriften voorhanden van handelaren in fruit, groenten, boter, eieren, planten, bloembollen, afgesneden bloemen, e.a.

De inrichtingen zijn voor belanghebbenden dagelijks te bezichtigen terwijl alle gewenschte inlichtingen gaarne door de Directie worden verstrekt.

Sterk ruikende goederen mogen niet worden opgeslagen IJSPRIJZEN PER 1000 K. G., aan staven van 25 K.G., afgehaald

aan de fabriek.

PER OVEREENKOMST

Kristalijs f \2.

Duinwaterijs f 10

ZONDER OVEREENKOMST

Kristalijs f 14._.

Duinwaterijs f 12.

Reinigings-* en Ontsmettingsdienst

Het Hoofdkantoor is gevestigd aan de Brouwersgracht nr 2 en is geopend van 9-12 en van 1 1/2-5 uur, des Zaterdags van 9-12 1/2 uur. Telefoonnummer : 12113.

AFDEELING REINIGINGSDIENST. — Deze dienst is o. a. belast met het ophalen van haardasch, huisvuil, privaat- en andere afvalstoffen.

Deze werkzaamheden geschieden kosteloos, onder door B. <!fe W. vast te stellen voorwaarden, voor zoover betreft :

a. asch en vuilnis, afkomstig van het huishouden;

b. asch, vuilnis en ander afval, afkomstig van winkels, kantoren, werkplaatsen, bedrijven, inrichtingen voor verpleging, onderwijs,'

gWB enz-' al of niet verbonden met woningen, voor zoover de telkens op te halen hoeveelheid niet grooter is dan 1 H.L. per inrichting. Het huisvuil wordt 3 maal per week afgehaald.

De stoffen moeten worden aangeboden in behoorlijk gesloten ketels of bakken aan de openbare straat, aan de Gemeente in eigendom toebehoorende.

Van dezen ophaaldienst zijn uitgezonderd puin, afbraak, gegraven aarde, fabrieksafval, en verder zoodanige stoffen of voorwerpen, die het vervoer te zeer bezwaren of die schadelijk zijn voor de verwerking.

Het. ophalen en vervoeren van stoffen, die door haar hoeveelheid of aard buiten den kosteloozen ophaaldienst vallen of het ophalen en vervoe-

Sluiten