Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

— 37 —

BRANDSTOFFENMARKT. Laakhaven, dagelijks; aanvangsuur is zeer verschillend, echter kan ongeveer 5 uur v.m. worden aangehouden.

ZEEVISCHMARKT wordt gehouden: Schoolstraat, Snoekstraat en Lage Zand; dagelijks van af 8 uur v.m.

RIVIERVISCHMARKT aan de Riviervischmarkt, tegenover Schoolstraat, dagelijks van 8 uur v.m.

Keuringsdienst van Waren (Gemeente).

Het Bureau van den Keuringsdienst van Waren is gevestigd Prinsegracht 50, tel. 15241, geopend 9-5 uur behalve des Zaterdags tot 12 uur.

Deze dienst verricht keuringen van zoowel levensmiddelen als huishoudelijke artikelen, voor zoover deze laatsten vallen onder de waren in den zin van de Warenwet. Op het laboratorium worden de artikelen onderzocht en zoodoende de deugdelijkheid vastgesteld.

Door keurmeesters worden bezoeken gebracht aan en inspecties gehouden van winkels, bergplaatsen, opslagplaatsen e. d.

Naar gelang den uitslag van het onderzoek in het laboratorium worden, waar zulks noodig is, waarschuwingen gezonden en in andere gevallen processen-verbaal opgemaakt. Door particulieren kunnen ook klachten worden ingezonden betreffende levensmiddelen (met uitzondering van vleesch, waarvoor men zich tot het openbaar slachthuis moet wenden) en huishoudelijke artikelen, indien er twijfel bestaat aan deugdelijkheid.

Huurcommissie.

DE HUURCOMMISSIE voor de Gemeente 's-Gravenhage is gevestigd Bilderdijkstraat 9, tel. 30223, geopend voor inlichtingen dagelijks van 11-12 1/2 uur, behalve Zaterdags.

De Huurcommissie heeft tot taak de uitvoering van de Huurwetten, te weten: de Huurcommissie-wet en de Huuropzeggingswet. Ingevolge de Huurcommissiewet mag een verhuurder de huur van een woning niet verhoogen boven de 50 resp. 37 1/2 % boven de huur die geldt op 1 Januari 1916 resp. 1918 zonder goedkeuring der huurcommissie.

Indien de woning op genoemde data niet verhuurd was, is de verhuurder verplicht schatting van den huurprijs aan te vragen alvorens tot verhuren over te gaan.

De Huuropzeggingswet geeft een huurder, wien de huur opgezegd is, het recht aan de Huurcommissie nietig verklaring van de ontvangen huuropzegging te vragen. Aan het Bureau der huurcommissie zijn gratis formulieren te verkrijgen, voor het indienen van dergelijke verzoeken.

Het inzenden van deze formulieren moet binnen ACHT dagen geschieden, gerekend vanaf den datum van de ontvangen huuropzegging door verhuurder aan huurder. Na dien termijn worden geen aanvragen voor bijstand verleend.

Sluiten