Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

— 39 —

Afdeeling «Administratie steunverleening», van 9-12 uur en 2-4 uur.

Afdeeling «Kas», van 9-12 uur en 2-4 uur. Zaterdags van 9-12 uur.

Bestedelingenhuis, Westeinde 58, telephoon: 33435.

Tehuis voor Ouden v. Dagen, Morsestraat 9, tel. 32628.

Kinderhuis, Koninginnegracht 23, tel. 10526.

Aanvragen voor steunbehoevenden:

Prinsegracht 25-27, van 9-10 1/2 uur v.m.

Scheveningen (Keizerstraat 77), van 9-10 1/2 uur v.m.

Loosduinen (Wilhelminalaan 1), van 9-10 1/2 uur v.m.

Ongeorganiseerde werkloozen, (Kazernestraat, voormalige Oranjekazerne), van 9-10 1/2 uur v.m.

Aanvragen kaarten voor geneeskundige hulp van 9-10 uur aan alle afdeelingen, terwijl deze kaarten in bijzondere gevallen tot 4 uur n.m. te verkrijgen zijn uitsluitend Prinsegracht 25.

Inlichtingen voor Georganiseerde werkloozen: Kamer 19, Raadhuis, Groenmarkt, geopend van 9-12 uur en 2-4 uur. Zaterdags 9-12 uur v.m.

Voor opname oude lieden in het Gem. Bestedelingenhuis en het Tehuis voor Ouden van Dagen en kinderen in het Gemeentelijk Kinderhuis, zich te vervoegen Prinsegracht 25-27, van 9-12 uur v.m. en 2-4 uur n.m. Zaterdags van 9-12 uur v.m.

GEMEENTELIJKE GENEESKUNDIGE DIENST.

EERSTE HULPDIENST CENTRALE POST, Waldeck Pyrmontkade, 3. (Dag en nacht geopend). Tel. 34100.

VERLEENING VAN GENEESKUNDIGE HULP.

Zij die geneeskundige verzorging vanwege de Gemeente behoeven, melden zich aan bij den Gemeentelijken Dienst voor Maatschappelijk Hulpbetoon ter plaatse en ten tijde als hierboven vermeld.

Aanvragen tot het verkrijgen van geneeskundige behandeling op den dag der aanvrage moeten worden ingediend voor 10 uur v.m.

Afgezien van ziekenhuisverpleging, kan de vanwege de Gemeente te verleenen geneeskundige verzorging bestaan in: genees-, heel- en verloskundige behandeling benevens verschaffing van genees- en verbandmiddelen en van geneeskundige apparaten.

Deze verzorging wordt alleen verleend aan personen, die niet in staat zijn i

a. zich die hulp uit eigen middelen te verschaffen;

b. die hulp door tusschenkomst van kerkelijke of bijzondere instellingen van weldadigheid te erlangen.

De geneeskundige behandeling van on- en minvermogende geschiedt door geneeskundigen van den Gemeentelijken Geneeskundigen Dienst op vertoon van daartoe door den Dienst voor Maatschappelijk Hulpbetoon afgegeven maandkaarten, welke zoo noodig kosteloos worden verstrekt, doch indien mogelijk tegen betaling van een bijdrage in de kosten. Tot de taak van den Geneeskundigen Dienst behoort ook de behandeling van zieken in een aantal gemeentelijke en niet-gemeentelijke gestichten.

Sluiten