Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

— 73 —

legaten en erfstellingen, benevens schenkingen aan andere instellingen dan de Gemeente:

den Geneeskundigen Dienst;

ue uemeentezieKenhuizen;

de Gemeenteapotheek;

den Keuringsdienst van waren

Staten Generaal.

EERSTE KAMER houdt zitting in het Gebouw Binnenhof 21 tel. 10050. '

TWEEDE KAMER houdt zitting in het Gebouw Binnenhof 1 tel. 15880.

De Vergaderzalen zijn, wanneer de Kamers geen vergaderingen houden, kosteloos te bezichtigen; voor de Eerste Kamer op Maandag Woensdag en Vrijdag van 1-4 n.m.; voor de Tweede Kamer Maandag en Donderdag van 11-1 uur.

Adressen of verweken te richten aan 1» of 2* Kamer moeten, indien het betreft een persoonlijke gunst, worden gesteld op gezegeld papier; betreffende Wetsontwerpen geen zegel noodig.

De stukken betreffende pers. gunsten, komen in handen van de Commissie voor de Verzoekschriften, die daaromtrent een voorstel aan de Kamer doet.

Alle stukken, moeten persoonlijk onderteekend zijn, getypte of gedrukte onderteekening is waardeloos en wordt terzijde gelegd

Stukken betreffende Wetsontwerpen worden in handen gesteld van de Commissie van Rapporteurs, welke daarna verslag aan de Kamer uitbrengt. De vergaderingen der Kamers zijn voor het publiek toegankelijk.

Provinciaal Gouvernement.

Bureaux zijn gevestigd Korte Voorhout 9, tel. 15993. en geopend van 9-12 en 1 1/2-5 uur; Zat. 9-12 uur.

In spoedeischende gevallen (welke steeds moeten worden aangetoond door telegram of brief) kunnen paspoorten worden afgehaald nadat deze eerst op de gewone wijze zijn aangevraagd aan het Bevolkings-register (zie Bevolkingsregister). In normale, dus niet spoedeischende gevallen, geschiedt het afhalen aan het Bevolkingsregister.

Dit selfde geldt eveneens voor het aanvragen van Rij- en Nummerbewijzen (kosten voor ieder afzonderlijk f 1.50).

/^H,o a*nvr*gen voor vergunning -voor het rijden op gesloten wegen (art. 13 Motorwet) moet schriftelijk geschieden rechtstreeks aan Gedeputeerde Staten. Kosten op deze vergunningen zijn f 2.50.

Aan dezelfde bureaux vindt kosteloos plaats het legaliseeren vanAkte voor Huwelijk in Indië; Onderhandsche Akte; Akte voor Goederen

Sluiten