Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

— 79 —

de betaling moet geschieden, aan het Bureau Alexanderstr. 2, waar afstempeling en voldaanteekening volgt.

Met dit biljet kan men aan het Gebouw «Mercurius» aan dezelfde Afd., de bestelde kaarten in ontvangst nemen. Voor de onverkochte kaarten kan men weder aan dezelfde Afd. restitutie verzoeken. Het Bureau van Openbare Vermakelijkheids Belasting is'dag. : geopend van 9-2 uur en Zaterdags van 9-12 1/2 uur.

Accountantsdienst.

GEMEENTELIJKE! ACCOUNTANTSDIENST. — Belast met de volgende werkzaamheden! de controle op de administraties van den Gemeente-ontvanger, van de Gemeente-bedrijven, takken van dienst en instellingen en op de rekeningen en verantwoordingen van gesubsidieerde instellingen.

Gevestigd: Noordeinde 43. Tel. 16254; geopend: dag. 9-12 uur en 1 1/2-5 uur. Zaterdags van 9-12 1/2 uur.

ACCOUNTANTSDIENST der Directe Belastingen lste en 2de Bureau : Z. Binnensingel 216, tel. 34020, geopend dag. 9-12 en 2-4 uur; Zaterdags van 9-12 uur.

Diverse Instellingen.

SUCCESSIE. —»Het Bureau voor de opgave betreffende de Successie is gevestigd: Z. Binnensingel 216, tel. 34020, en geopend dag. 9-12 en 2-4 uur; Zaterd. 9-12 uur.

Binnen 8 maanden moet men volgens art. 28 Successiewet, aangifte doen van nalatenschappen. Eveneens van die waarvan geen successierecht geheven wordt.

OBSERVATIEHUIS. — Gevestigd Lijsterbesstraat 61; tel. 31283.

Jhr. A. van Lennep. Penningm., (waarn. Secr.), Frankenslag 175. G. L. Engels, Directeur.

In het Observatiehuis worden opgenomen minderjarigen, wier gedragingen leiden tot strafrechtelijk onderzoek of vervolgingen, verwaarloosde minderjarigen en diegenen, wier omgeving of gedrag bijzondere maatregelen wenschelijk maken.

Aldaar wordt de geestelijke en lichamelijke gesteldheid dezer minderjarigen onderzocht en nagegaan, welke maatregelen noodig zijn voor hun verdere behandeling en opvoeding.

Voorloopig worden geen minderjarigen opgenomen, die den 16-jarigen leeftijd hebben bereikt.

Sluiten