Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

— 83 -

IN DE VIJFDE KLASSE.- 1 premie toegevoegd

(De inleg is f 13.) aan den laatst uit-

1 prijs van f 100,000 komenden der 66

1 » » 50,000 hoogste prijzen 30,000

1 » » 25,000

i „ ik 000 1 premie voor het laat-

1 » » lo'oOO ste lot 3>000

1 » » 5,000 ; — —

1 » 2 000 4102 prijzen en premiën

3 prijzen f 1,500 4,500 tol bedrage van f 617,600

55 » » 1,000 55,000

65 » » 400 26,000

70 » » 200 14.000

170 » » 100 17,000

3730 » » 70 261,100

4100 pr. ten bedrage van f 584,600 I

De trekking dezer loterij geschiedt op de gebruikelijke wijze; daartoe worden de 21,000 nommers ieder afzonderlijk opgerold, in eene bus gestort en daartegen, vóór de trekking van de vier eerste klassen, de prijzen en vóór de laatste klasse, de prijzen en nieten in eene andere bus geworpen: zullende voorts telken reize, wanneer uit de eerstgemelde bus een nommer wordt getrokken, terzelfder tijd uit de laatstgemelde bus, de voor dat nommer bestemde PRIJS of NIET getrokken en beide overluid afgelezen worden.

De loten worden van Rijkswege uitgegeven voor alle klassen of van klasse tot klasse. Elk lot bevat twintig bewijzen van aandeel, ieder voor een twintigste deel in het geheel.

De uitgifte geschiedt niet anders dan aan collecteurs en collectrices door wie de loten, in hun geheel of in gedeelten, rechtstreeks of met hulp van- debitanten worden verkocht. Elk gedeelte van een lot vermeldt den naam van den collecteur of van de collectrice aan wien of aan wie het van Rijkswege uitgegeven'is. .

Ten kantore van dien collecteur-of van die collectrice is het lot verwisselbaar en zijn de daarop gevallen prijs of premie benevens de na te melden teruggave betaalbaar.

De houders van loten of van gedeelten van loten, geldig voor alle klassen, waarop in eene der vier eerste klassen prijzen gevallen zijn, ontvangen bij de betaling der prijzen van hunnen inleg terug, wanneer de prijs is gevallen:

De betaling der prijzen en premiën' geschiedt onder inhouding eener

in. de eerste klasse f 2,7.5 per 1 20 lot.

in de tweede klasse f 2,15 per 1/20 lot.

in de derde klasse ■ f 1,45 per 1/20 lot.

in de vierde klasse f 0,65 per 1/20 lot.

Sluiten