Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

— 158 —

Verpleegkosten: lste klasse A, f 2600.— ; lste klasse B, f 2000.— ; 2de klasse A, f 1450.-; 2de klasse B, f 950.-; 3de klasse f 750.- plus f 50.— kleedgeld per jaar. In de 2de en 3de klasse worden alleen ZuidHollandsche patiënten opgenomen.

Zuigelingen=klinieken en Consultatie=bureaux.

Vereeniging «HULP AAN ZUIGELINGEN», Oranjeplein 25-26; tel. 11095- Kliniek enPnlMiniek. Verpleegkosten vanaf f 4.— alles inbegrepen voor on- en minvermogenden lager tarief en zoonoodig kosteloos Voor deze laatsten moét de tussenkomst van Maatschappelijk Hulpbetoon worden ingeroepen. Bezoekuren voor ouders of pleegouders: Woensdag en Zondag van 3 1/2-4 1/2 uur. •

Consultatie-bureau voor gezonde zuigelingen: Dinsdag, Donderdag, en Zaterdag van 9-10 uur.

Consultatie-bureau voor zieke zuigelingen : Maandag, Woensdag en

Vrijdag van 9-10 uur.

In de loop van ieder jaar worden 5 Moedercursussen gehouden .waarvan de tijdstippen van aanvang vroegtijdig worden aa^cmdigd^

VerJn%inr«'ZÜIGElJNGEN KLINIEK TE s-GRAVENHAGE », Regentesselaan 18, tel. 33452. Kliniek en Polikliniek.

Verpleegkosten vanaf f 4— alles inbegrepen, voor on- en minvermogenden als bij Ver. «Hulp aan Zuigelingen».

Bezoekuren voor ouders of pleegouders: Zondag, Maandag, Woensdagen'Vrijdag van 2 3/4-3 1/2 uur. , ,n

Consttltato-bureau voor gezonde Zuigelingen: Dinsdag, Donderdag Zaterdag van 2.3Ö"-3l30 uur.

Consultatie-bureau voor zieke zuigelingen: Maandag, Woensdag en

Vrijdag 2 1/2-3 1/2 uur.

Ook aan deze instelling worden Moedercursussen gehouden als boven.

De overige CONSULTATIE-BUREAUX van de 's-Gravenhaagsche Centrale Vereeniging tot Bescherming van zuigelingen zijn gevestigd:

KINDmZÏEKÉNHUIS, L. v. Meerdervoort 112, Dinsdag, Donderdag en Zaterdag 3-4 uur. ' inn M

LAAKWEG 178, Dinsdag en Zaterdag 2-3 uur; Donderdag 10-11 uur.

GebbuV VER. GEREFORMEERDE ZIEKENVERPLEGING, Scheepersstraat 52, Maandag, Woensdag eii Vrijdag 2 1/2-3 1/2 uur.

BADHUISKADE 18; Maandag en Donderdag 2-3 uur.

HOUTRUSTWEG 262, Dinsdag en Vrijdag 2-3 uur.

WILHELMINASTRAAT 110, Loosduinen, Dinsdag en Vrijdag 9-1U u.

Voor jonge móeders is het trouw bezoek met haar zuigeling van zeer groot belang, immers een gezond en krachtig ras zal het geluk der menschheid bevorderen en meewerken tot zuiverder maatschappelijke verhoudin-

Sluiten