Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

25

Hfdst. VIII § 3

Het vierde lid van artikel 192 der grondwet*) bepaalt na voorgeschreven te hebben, dat in elke gemeente van overheidswege voldoend openbaar algemeen vormend lager onderwijs moet gegeven worden, dat volgens bij de wet te stellen regels afwijking van deze bepaling kan worden toegelaten, mits tot het ontvangen van zoodanig onderwijs gelegenheid wordt gegeven.

De staatscommissie heeft het voorstel gedaan om tot uitvoering daarvan in de wet een bepaling op te nemen, waardoor in die gemeenten, waar een openbare school nu eenmaal wegens gebrek aan een voldoend aantal leerlingen niet bestaanbaar is, voor de weinige ouders, die openbaar onderwijs voor hun kinderen verlangen, de gelegenheid zou gegeven worden om dit in een naburige gemeente te verkrijgen, doordat hun het genot van een tegemoetkoming in de reis- en verblijfkosten dier kinderen door de wet verzekerd wordt.

Volgens de memorie van toelichting heeft de minister zich met dit denkbeeld gehéél vereenigd. Het kwam hem echter voor, dat bij deze voorziening niet alleen gelet behoort te worden op de kinderen, voor wie openbaar onderwijs wordt verlangd, maar dat ook voor hen, die hun kinderen bijzonder onderwijs van een bepaalde richting wenschen te doen genieten, de gelegenheid daartoe gemakkelijk behoort te worden gemaakt; en dat ook steun behoort te worden verleend, indien binnen de grenzen der gemeente in een kring van vier kilometer geen. school, als gewenscht wordt, wordt aangetroffen. Dit is uitgewerkt in het eerste lid van art. 13 der wet luidende: „Ten behoeve van ouders, voogden of verzorgers van in den leerplichtigen leeftijd vallende kinderen, die deze kinderen openbaar dan wel bijzonder onderwijs van een bepaalde richting wenschen te doen genieten, terwijl de woning dier kinderen meer dan vier kilometer is verwijderd van een voor hen toegankelijke school voor gewoon of voor uitgebreid lager onderwijs (voor vervolgonderwijs en buitengewoon lager onderwijs geldt dit niet), waar het door hen gewenschte onderwijs wordt gegeven, wordt desverlangd uit de gemeentekas steun verleend ter tegemoetkoming in de kosten, verbonden aan het bezoeken van een op grooteren afstand van de woning, doch binnen de gemeente, of in een naburige gemeente gelegen school voor gewoon of voor uitgebreid lager onderwijs, waar het door hen gewenschte onderwijs gegeven wordt. Zoo noodig worden deze kosten geheel uit de gemeentekas vergoed.

In de memorie van antwoord, tweede kamer, werd, wat de uitdrukking „tegemoetkoming** betreft, opgemerkt, dat daarbij omtrent de hoegrootheid van den steun in geen enkel opzicht iets gepraejudicieerd wordt; de wette-

Reis- en verblijfkosten voor kinderen, die een verwijderde school moeten bezoeken.

Steun voor het bezoeken van een openbare of bijzondere school meer dan vier kilometer van de woning.

x) Zie bladz. 3.

Sluiten