Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

31

Hfdst. VIII § 4

lager onderwijs, van een hoogere burgerschool met driejarigen cursus of van de eerste drie leerjaren van een hoogere burgerschool met vijfjarigen cursus, van een gymnasium of van een lyceum;

b. hetzij het met gunstig gevolg afleggen van een toelatingsexamen tot de kweekschool.

Bovendien moeten de jongelieden om tot een kweekschool te kunnen worden toegelaten in het bezit zijn van een verklaring, afgegeven door een door den burgemeester hunner woonplaats aangewezen geneeskundige, dat zij geen lichaams- of zielsgebreken bezitten, welke hen voor het ambt van onderwijzer ongeschikt maken.

Het onderwijs aan de rijkskweekscholen wordt verdeeld over een vijfjarigen cursus.

Het onderwijs is gedurende de eerste drie leerjaren in hoofdzaak op de theorie van het onderwijs, in de laatste twee leerjaren in hoofdzaak op de praktijk van het lesgeven gericht.

De kweekeling, die op grond van het met gunstig gevolg afleggen van een schriftelijk en mondeling overgangsexamen tot het vierde leerjaar wordt toegelaten, krijgt den titel van adspirant-onderwijzer.

De adspirant-onderwijzers genieten uit 's rijks kas een toelage van ten minste vijfhonderd gulden, zoolang zij de kweekschool bezoeken.

Elke rijkskweekschool staat in verbinding met een of meer door den hoofdinspecteur daarvoor aangewezen gewone lagere scholen, waar de adspirant-onderwijzers zich onder het toezicht en de leiding van onderwijzers in de praktijk van het lesgeven kunnen oefenen. De gemeenten en de onderwijzers zijn verplicht daartoe mede te werken.

Gedurende de eerste drie leerjaren wordt schoolgeld geheven van iederen kweekeling, met uitzondering van hen, die een toelage genieten of die, schoon niet in het genot daarvan, onvermogend zijn.

De heffing wordt geregeld naar evenredigheid van het inkomen van de ouders, of bij ontstentenis van beide ouders, naar evenredigheid van het inkomen van den kweekeling, met dien verstande dat de hoogste klasse van schoolgeldheffing niet meer mag bedragen dan de gemiddelde kostprijs.

Bij koninklijk besluit kunnen, den onderwijsraad gehoord, bijzondere kweekscholen met vijfjarigen cursus aangewezen worden als bevoegd aan haar kweekelingen, die het onderwijs tot aan het einde hebben gevolgd, op grond van het met gunstig gevolg afleggen van een gelijk examen als voor de rijkskweekscholen is bepaald, de akte van bekwaamheid als onderwijzer of de akte van bekwaamheid B als onderwijzeres uit te reiken. Deze kweekscholen moeten voldoen aan de eischen voor de rijkskweekscholen

Sluiten