Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

211

Hfdst. VIII § 18

te bezitten; c. een akte van bekwaamheid voor het onderwijs, dat men wenscht te geven. (Artt. 17 en 38 der wet.)

Door burgemeester en wethouders kunnen de leeraren worden geschorst den inspecteur en voor zooverre de andere leeraren betreft, ook den directeur, gehoord. Burgemeester en wethouders doen zoo spoedig mogelijk mededeeling van hun besluit aan den gemeenteraad.

Zij worden ontslagen door den gemeenteraad, burgemeester en wethouders, den inspecteur, en, voorzoover de andere leeraren betreft, ook den directeur gehoord.

Acht de inspecteur schorsing noodig en zijn burgemeester en wethouders nalatig of weigerachtig daartoe over te gaan, dan kan de schorsing door gedeputeerde staten geschieden.

Achten burgemeester of de inspecteur ontslag noodig en is de gemeenteraad nalatig of weigerachtig daartoe over te gaan, dan kan het ontslag door gedeputeerde staten verleend worden.

De schorsing geschiedt voor ten hoogste drie maanden.

Het besluit tot schorsing bepaalt, of zij geschiedt met behoud, dan wel met gedeeltelijk of geheel verlies der bezoldiging.

Schorsing of ongevraagd ontslag wordt niet uitgesproken, dan nadat de belanghebbende met volledige kennisneming van de tegen hem ingebrachte bezwaren in de gelegenheid is gesteld zich schriftelijk en mondeling te verantwoorden.

Van alle besluiten tot schorsing of ongevraagd ontslag kan de belanghebbende bij de Kroon in beroep komen.

Om tot leeraar aan een van rijkswege gesubsidieerde bijzondere school benoemd te kunnen worden, wordt, behalve het bezit der genoemde stukken gevorderd het bewijs, dat die stukken door burgemeester en wethouders der gemeente, in welke de leeraar werkzaam zal zijn, zijn gezien en in orde bevonden.

Omtrent de afgifte van dit bewijs wordt uiterlijk binnen vier weken, te rekenen van den dag, op welken de aanvraag daartoe is geschied, door burgemeester en wethouders beslist.

Van die beslissing of wanneer binnen dien termijn de beslissing niet is kenbaar gemaakt aan hem, die als leeraar werkzaam wenscht te zijn, wordt beroep toegelaten op gedeputeerde staten.

Na afwijzing door gedeputeerde staten of indien binnen den tijd van zes weken hun beschikking niet aan den belanghebbende is kenbaar gemaakt, kan hij bij den Koning in beroep komen.

De bepalingen betreffende het bewijs, dat de stukken zijn gezien en in orde bevonden zijn niet toepasselijk op hem, die. bij schorsing, ontslag,

Bewijs dat de stukken in orde zijn bij benoeming aan een bijzondere school.

Sluiten