Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Hfdst. IX § 2

230

Kennisgeving huisonderwijs.

Het constateeren der vrijstellinger

plaatsing op een school zijn aangegeven, maar nog niet geplaatst zijn; 4°. welke kinderen in den leerplichtigen leeftijd verkeeren en 5°. welke kinderen de scholen bezoeken. Ten aanzien van elk van deze vijf punten zullen wij zoo beknopt mogelijk nagaan, hoe de inspecteur daarmede bekend wordt.

Volgens alinea 4 van art. 4 worden de vader enz. geacht niet aan hun verplichting tot het verstrekken van huisonderwijs te voldoen, zoolang zij niet aan den burgemeester hunner woonplaats bij een door hem onderteekende verklaring opgave hebben gedaan van: 1°. de vakken, waarin de kinderen huisonderwijs genieten, de uren, gedurende welke dat onderwijs wordt gegeven, alsmede de vacantietijden; 2°. a. de namen der kinderen, met bijvoeging van de voornamen, dagteekening van geboorte en plaats van werkelijk verblijf d. i. de plaats van werkelijk verblijf binnen de gemeente, bijv. straat en huisnummer, alsmede de plaats d. i. ook de plaats binnen de gemeente, waar het onderwijs wordt gegeven; b. de namen en voornamen van hen, door wie het onderwijs wordt gegeven. Is op laatstgenoemden artikel 130 der lager-ónderwijswet 19201) toepasselijk, zoo moet zulks mede vermeld worden.

Tot meerdere verzekering van de waarheid der verklaring, moet deze door hen, die het onderwijs geven, mede onderteekend worden. Zij moeten ieder jaar vóór 1 Februari opnieuw ingediend worden. Van verandering in de personen, door wie het onderwijs wordt gegeven, moet binnen acht en twintig dagen aan den burgemeester mededeeling gedaan worden. (Alinea 5 en 6 van art. 4 der wet).

Tot uitvoering van art. 31 der wet is bij de leerplichtbeschikking voor de kennisgeving betreffende huisonderwijs vastgesteld het formulier model Al en voor de kennisgeving van de verandering van onderwijzers het tormuiier model Aii. . ,

Na daarvan gemaakt gebruik, d. i. na de noodige aanteekeningen in het kaartregister gesteld te hebben (zie. bladz. 233 en 243), doet de burgemeester de formulieren model Al en All aan den inspecteur toekomen

Ter voldoening aan art. 32 der wet worden de formulieren volgens de modellen Al en All ten behoeve van belanghebbenden van rijkswege kosteloos aan de gemeentebesturen verstrekt en zijn kosteloos ter gemeentesecretarie

verkrijgbaar. .. .«ij . .

Om volgens sub 1°. van art. 7 der wet vrijgesteld te zijn moet geen enkele formaliteit verricht worden, doch de overige vrijstellingen treden niet uit " zich zelf op. Volgens het eerste lid van art. 9 kunnen de vaders enz., die een vaste woonplaats hebben, zich niet beroepen op eenige vrijstelling van

J) Zie bladz. 28 van dit deel.

Sluiten