Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Hfdst. IX § 3

242

Werkkring der com-

regel van bestuur regels gesteld worden voor het optreden van burgemeester en wethouders in plaats van de commissie, indien deze ontbonden wordt, als zij ingebreke blijft de haar opgedragen werkzaamheden te vervullen, terwijl volgens het laatste lid van dat artikel de werkkring der commissies moet geregeld worden. Dit een en ander is geschied bij het koninklijk besluit van 28 December 1921 (st.bl. no. 1447), waarin echter omtrent den werkkring der commissies al heel weinig te vinden is; wel bevat het verschillende bepalingen omtrent de samenstelling en inrichting der commissies.

De werkzaamheden der commissie tot wering van schoolverzuim betreffen hoofdzakelijk het absoluut school- en leerverzuim en het relatief schoolverzuim bedoeld in de artt. 18 en 19 der wet, waarvoor wordt verwezen naar bladz. 237, 238 en 240.

Hoewel ook na de wijziging van 1921 de commissies tot wering van schoolverzuim zuiver adviseerende lichamen gebleven zijn, is haar invloed door de wijziging van 1921 toch wat grooter geworden. Zij doen nu bij absoluut school- en leerverzuim en bij relatief schoolverzuim niet meer dienst als sluitsteen van de administratieve procedure, waarop zij weinig invloed konden uitoefenen, maar, alvorens zelf met de voor het verzuim aansprakelijke personen te handelen, moet voortaan de inspecteur het geval bij de commissie aanhangig maken; zij heeft het geval te onderzoeken; zooveel mogelijk den aansprakelijken persoon te hooren; aan den inspecteur mede te deelen welken persoon zij voor het verzuim aansprakelijk houdt en waarom; te adviseeren omtrent de school, waarop een niet ingeschreven leer-, plichtig kind geplaatst zal worden en omtrent de vraag of een relatief verzuim alsnog gewettigd of verschoonbaar kan worden verklaard.

De werkkring van de commissie is hierdoor zeer uitgebreid en in belangrijkheid toegenomen. De toewijding van deze commissies, welke vóór 1922 vaak op het vriespunt stond, zal hierdoor stellig ook wel stijgen.

Het koninklijk besluit van 28 December 1921 bepaalt omtrent den werkkring der commissies tot wering van schoolverzuim, dat zij moeten zorgen haar door de wet ter zake van het schoolverzuim opgedragen werkzaamheden tijdig overeenkomstig de wettelijke voorschriften te vervullen; dat zij den inspecteur omtrent de redenen van het schoolverzuim en omtrent de omstandigheden, die daarop van invloed zijn, alle inlichtingen, die hij verlangt, moeten verstrekken; dat zij bevoegd zijn om, wanneer dit tot vervulling van haar taak noodig is, een of meer leden met het doen van onderzoek te belasten en dat zij na afloop van ieder jaar aan den gemeenteraad een verslag van haar werkzaamheden moeten uitbrengen.

Wij willen er ook nog op wijzen, dat volgens een missive van den mi-

Sluiten