Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

295

Hfdst. XI § 1

Als de persoonlijke kennisgeving aan een of meer belanghebbenden of de openbare kennisgeving verzuimd is, dan is steeds hetzij in beroep, hetzij ook zonder beroep wegens strijd met de wet een verleende vergunning vernietigd, indien evenwel een belanghebbende, aan wien in strijd met de wet geen kennisgeving gezonden is, toch bezwaar heeft ingebracht en hij dus door het verzuim niet in zijn recht is bekort, dan zijn geen redenen tot vernietiging der vergunning gevonden 1).

Zal de inrichting tevens zijn een fabriek of werkplaats in den zin van de veiligheidswet, dan moet het gemeentebestuur aan het districtshoofd der arbeidsinspectie te zelfder tijd, als waarop de openbare kennisgeving geschiedt, een exemplaar van die openbare kennisgeving toezenden en daarbij een exemplaar voegen van de in art. 5, sub 1 en 2, bedoelde stukken. De verzoeker is dan verplicht het districtshoofd alle inlichtingen te verschaffen, die deze behoeft tot een juiste beoordeeling van de bij het verzoek overgelegde stukken *).

Volgens het bij de wet van 1 Juli 1909 (st.bl. no. 246) ingetrokken art. 4bis der hinderwet waren de inspecteurs, waarvan in de hinderwet sprake was, die bedoeld in art. 9 der veiligheidwet, en volgens art. 1 der instructie voor deze inspecteurs vastgesteld bij koninklijk besluit van 24 April 1903 (st.bl. no! 107), laatstelijk gewijzigd bij koninklijk besluit van 24 December 1906 (st.bl. no. 332), waren de inspecteurs, bedoeld bij art. 9 der veiligheidswet dezelfde als die bedoeld bij art. 12 der arbeidswet en droegen zij den titel van inspecteurs van den arbeid. Bij zeven wetten van 1 Juli 1909 zijn m verschillende wetten wijzigingen gebracht in verband met een reorganisatie der arbeidsinspectie. Die opgenomen in het (st.bl. no. 246) betreft de hinderwet. Deze wet bepaalt, dat waar in een bepaling der hinderwet voorkomen de woorden „de inspecteur" of „den inspecteur" daarvoor wordt gelezen: „het districtshoofd der arbeidsinspectie".

Op den veertienden dag na de openbare kennisgeving wordt op daarin aangewezen plaats en uur gelegenheid gegeven om ten overstaan van het gemeentebestuur of een of meer zijner leden bezwaren tegen het oprichten der inrichting in te brengen8). Daarbij worden zoowel de verzoekers, als pij die bezwaren inbrengen, in de gelegenheid gesteld de bezwaren mondeling en' schriftelijk toe te lichten; dit recht komt niet slechts toe aan hen, aan wie ingevolge art. 6 een kennisgeving is gezonden, doch aan ieder.

X) Vfgeüik "<* koninküjk besluit van 10 December 1913 en dat van 3 Augustus 1916 (stbl 'no. 370).

2) Art. 6bis en art. 6bis der hinderwet.

3) Het houden der zitting op een anderen dag dan op den veertienden dag na de openbare kennisgeving stelt het besluit aan vernietiging bloot; (koninldijk besluit van 28 Nov. 1908, no. 57).

Kennisgeving aan het districtshoofd der arbeidsinspectie.

De gelegenheid om bezwaren in te brengen.

Sluiten