Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

cialistische afzondering. Het is nu meer dan tijd dat de Hol* landsche Katholieken het ideaal van Jozef Alberdingh Thijm verwezenlijken: de Roomsche Unie tusschen Zuid en Noord. De Katholieke Nationalisten staan klaar op de vlaamsche wal om de uitgeworpen „sprint" op te vangen!

— Weet men in Holland dat de revolutie van '30 door de „Theologia moralis", mede door de „Syllabus" en de allo* cutie „Luctuosum" (29 October 1866) van Pius IX, veroor* deeld is? Als „muiterij" valt de Belgische Revolutie onder de doem*bliksems der H. Kerk. Maar de vlaamsche „Boeren* krijg" dan, deze beweging (1798/99) „pro aris et focis", tegen de konskriptie en voor de Geestelijkheid en de Adel? Dr. D. Sloet heeft het woord.

— Biedt de staatkundige afhankelijkheid waarin België zich bevindt nog verdere waarborgen voor de Hollandsche? Zoo neen, is het hoogtijd dat Holland niet langer Vlaanderen ver* waarloost.

— Nu Vlaanderen meer en meer kultureele opwaart sche lijnen volgt, die zich naar Amsterdam richten, en feitelijk daardoor zijn „gewestelijke bizonderheid" snel afneemt, zal de vlaamsche drang aan de hollandsche zuidergrens toenemen en een onuitstaanbare prikkel worden op de hollandsche flank.

— De Zuid*Nederlandsche letterkunde van het jongste oogenblik onderscheidt zich van vroeger door haar maat* schappelijke nederlandsche wil, haar kosmische en internatio* nale visie, haar vlaamsch nationalisme en haar overwegend katholiek essentialisme. De particularistische liefhebberij ligt op de slibben en de provinciale flaminganten „met helm en bijl" behooren tot de archieven. Kan Jong*Holland evenveel beweren?

— Vlaanderen ontgroeit, in het geestelijke, aan de Brusselsche

22

Sluiten