Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tusschen de Flaminganten en het Vlaamsche volk zou ze volgaarne van nu af het sociale kontakt verbreken dat zij zelve mist en de geïsoleerde minoriteit der Franskiljons werd de onze. Het spreekt van zelfs dat dan de „leiding" van het Vlaamsche volk voor goed geheel zou overgaan in de han» den der Franschgezinden.

Als een logisch gevolg van dit resultaat zou verder onver* mijdelijk de Franschgezindheid, bij eene eventueele overwin* ning van den „esprit gaulois" — die nochtans, o toeval, op grond nog der Katholieke gevoelens van Thijm kan ge* wenscht worden — genoegzame in schijn flagrant*nationale redens aanvoeren om na den oorlog aan Vlaamsch*België het herstel zijner rechten te weigeren.

En van daaruit ook hu reeds de onafgebroken pogingen van het Franskiljonisme om de innerlijke kern en de uitwen* dige steunpunten van onzen strijd te verzwakken; niet tevre* den dat het er in gelukken kon tusschen de Flaminganten eene kunstmatige wig van tweespalt te drijven — die reeds van '30 tot heden telkens aangewend werd om, in oogenblik* ken van franskiljonsche noodtoestand, de Vlaamsche volks* kracht te fnuiken, — en welk onheil nog verzwaard werd door het Europeesch geknoei der internationale politiek daar achter — zoekt het naar kansen om elke inmenging van Hollandsche intellectueelen, vooral in de latere toekomst, te verhinderen.29) Er wordt door het Franskiljonisme ge* weven aan een soort „politique d'isolement", iets als eene „einkreizung" der Vlaamsche Beweging, waaraan zelfs voor* name Hollandsche intellectueelen willens nillens mededoen. Ons in* en uitwendig Vlaamsch verweer moet daardoor voor altijd verlamd worden.

Men tracht daarom onder allerlei redens de wederzijdsche afvalligheid van het Hollandsche en Vlaamsche volk aan de zuivere idealen van de Vlaamsche Beweging te bewerken en zulks door vooral ongegronde verdachtmaking bij het Vlaam* sche volk van alle Flaminganten in bezet en onbezet België,

o

81

Sluiten