Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Kunnen onze Vlaamsche volksbibliotheken verder niet ge* nieten van eene Nederlandsche subsidie die door de Hol* landsche Regeering, bij interventie der „Vereeniging van Let* terkundigen", jaarlijks verstrekt wordt tot den aankoop van degelijke Vlaamsche en Hollandsche boeken? En welke ethische redens zouden de Hollandsche uitgevers beletten — voor buitenlandsch Belgisch gebruik — een nieuwen prijs* standaard van Nederlandsche boeken en kranten in te voeren die liefst een lagere zijn zal dan de Fransche? Welke Neder* landsche uitgeverij zal zich dan ook sacrificieel willen be* lasten in den aard der „Nederlandsche Bibliotheek" en der „rjuimpjes*uitgave'\ zeer goedkoope boekjes onzer Vlaam* sche schrijvers over Vlaanderen te verspreiden, die des te gemakkelijker zullen gekocht en gelezen worden om hunne zuiver locale Vlaamschheid? 43) Zullen wij verder eene mas* sale doordringende belangstelling der Noord Nederlanders mogen verhopen voor zuiver*cultureebeconomische werken als het „Vlaamsche Handelsverbond" en „Volksopbeuring"? Wie der Nederlandsche Katholieken ontwerpt daarbij de sociale plannen van een geconcentreerde samenwerking der Hollandsche en Vlaamsche priesterschap voor Vlaanderen, nu wij historisch weten dat de lagere Vlaamsch*Belgische geestelijkheid de groote verspreidster is geweest der flamin* gantische idee?

Men vergete buitendien nooit dat de Fransche cultuur zich steeds voor een gemakkelijk prijsje aan de Vlamingen geeft, terwijl de Hollandsche „klein*degelijkheid" zich*zelve zwaar bemoeilijkt in de verspreiding der Noord*Nederlandsche kuituur in Vlaamsch*België.

Werkelijk, aan dilettantisch en platonisch geliefhebber met de Vlaamsche letterkunde hebben wij, Vlamingen, nie* mendal en wanneer de Hollandsche kuituur zich zelfgenoeg* zaam achter den Moerdijk barrikadeert, „tant pis pour elle": na de verfransching van Vlaanderen komt de verfransching van Holland noodlottig aan de beurt, maar ditmaal met het

89

Sluiten