Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

later uitstekend gerehabiliteerd. In eene rede, uitgesproken den 19 Februari in het Gebouw van Kunsten en Wetenschap* pen te Utrecht, op uitnoodiging der studentenafdeeling van het Willemsfonds, sprak hij: „In de taal ligt de historische eenheid van het volk. Weet gij wat mij in het Vlaamsche land steeds getroffen heeft? Er loopt een klove tusschen hoogeren en lageren. Dat ligt in het verzaken van de Vlaamsche taal door hen die meenen dat het tot den goeden toon behoort alleen hun dienstknechten in het Vlaamsch aan te spreken en den eigen stand in de taal van Mad. Dubarry. Die klove is een der oorzaken van den klassenstrijd. Wij behooren voor onze taal te waken. Wij moeten zorg dragen dat zij (de Vlamingen) die met ons (Hollanders) strijden voor het recht der taal, in ons bondgenooten vinden, op wie niet alleen valt te rekenen in dagen van vrede, maar ook in dagen van strijd. Laat ons met Hollandsche eerlijkheid hen bijstaan in dien strijd voorall Laten wH hun het groote voorbeeld geven van die eenheid, welke ten laatste zal en moet zegevieren!"

(Naar het verslag van de Nieuwe IJsselbode, 23 Februari 1895, Nr. 2364).

21) Reeds J. A. v. Hamels oom, Prof. A. A. v. Hamel, zeide op 10 Maart 1901 op de jaarvergadering der Vulgarisa* teurs te Gent: „S'il se produisait en Hollande contre le fran* cais une levée de boucliers pareille a celle dont les Flandres sont le théatre elle paraitrait grotesque et odieuse, mais surtout grotesque a nos compatriotes." Zie hierover „Vlaamsch*België sedert 1830" Illb bl. 25 vlg. Als patriotieker taal is daarnaast Bïlderdijk's vers te herinneren: „Het bloed van onze vaderen is niet in ons verfranscht: het huppelt door onze aderen, waar 't blijd' Oranje glanst

die Holland zal bevrijden van 't Fransche moordgeweld."

98

Sluiten