Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

democratie niet af kan wijzen, vallen krachteloos neer voor zulk eenvoudig, onmiddellijk streeven.

Het eenige, wat men er teegen zeggen kan is, dat ze zwak zijn en gering in leedental, en helaas verbonden met anti* religieuze theorie.

Dat haar beginsel sterk is wordt beweezen door haar taai* heid, haar voortbestaan ondanks onophoudelijken teegen* spoed.

Zoo ging het met alle nieuwe stroomingen.

Wat haar ontbreekt is steun, zoowel stoffelijk als moreel.

Geld is niet de hoofdzaak. Het voorbeeld van de Rochdale coöperators bewijst het. Het geld moet eerst koomen, en komt ook zonder moeite, als de beste weg gevonden is.

Maar het gewigtigste is de meedewerking van schrandere, begaafde, geestdriftige persoonen.

Tot nog toe hebben zulke persoonen hun krachten liever gegeeven aan meer volgroeide, machtige beweegingen met talrijker deelneemers.

Maar de oorlog oopent veeier oogen en bevrijdt veel gees* ten van het juk der groepsmeeningen. De tijd is nabij, dat een nieuw socialisme zal ontluiken, dieper wortelend in de ziel der menschheid en vruchtend dragend, die ook voor de felle teegenstanders van vroeger aanlokkelijk zullen zijn.

(1915)

52

Sluiten