Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

of andere groote katastrofe, door geduldig analyseeren, te laten inzien, dat hij teegen zijn eigen geweeten gehandeld heeft

De taak ▼au 'het socialisme bestaat nu weer hoogst een* voudig daarin, dit oorspronkelijk en algemeen rechtsgevoel tot besef en tot uitwerking te brengen.

Niet door moraliseeren, niet door propaganda, nog minder door politieke of legislatieve maatreegelen, maar door het voorbeeld van een groep waarlijk vrije menschen, sterk en bekwaam genoeg om deeze zuivere rechtsbegrippen in hun praktisch leeven te handhaven.

Dit is het beginsel, waaroover de diepzinnigste wijze zich wel behoort te wachten om geringschattend te spreeken. Im* mers niemand kan naar zijn hoogste bestemming streeven zoolang hij, door zijn menschelijken aard gedwongen, mee moet doen aan handelingen, die teegen zijn diepste rechts* gevoel indruischen.

En aan zulke handelingen doen wij thans allen mee, de theosofen zoo goed als de rest Zij trekken huur, zij knippen coupons, zij laten met hun bezit schacheren en woekeren, zij voorzien zich van comfort en rust ten koste van de gebrek* lijdende massa.

Zon dat niets met geestelijke idealen te doen hebben?

Men wijst wel eens op het Indische kastenstelsel, dat niets demokratisch heeft, en toch niet onrechtvaardig kan genoemd worden, wanneer men de beteekenis van Karma en Reïncar* natie wel begrijpt

Maar daar teegen zijn twee groote bezwaren op te merken. Vooreerst, dat onze sociale zonden eigenlijk veel laaghartiger, geniepiger en dommer zijn, omdat ze bedreeven worden onder een valschen schijn, en door tusschenkomst van onver* antwoordelijke persoonen, die in onzen naam gemeene stree* ken uithalen, waarvan wij, in onweetendheid, de voordeden genieten.

135

Sluiten