Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ja, men zegt wel dat ieder mensch, hetzij katholiek hetzij protestant gebooren wordt en dat zijn godsdienst bepaald wordt door zijn temperament

Dat is echter onjuist Men kan alleen zeggen, dat niet alle menschen eeven godsdienstig zijn en ook de een meer houdt van mystieke schoonheid dan de andere.

Maar het katholieke geloofsleeven is voor iedereen be* stemd, en eevenmin een eigenaardigheid van sommige men* schen, als ademhalen of eeten.

Onder alle volken maakt het Christendom voortgang, alle rassen der waereld zijn er ontvankelijk voor. Waar de voort* gang gering is, dan rijn daaraan duidelijk de schold de on* waardige individuen, die door hun hebzucht het Christendom in slechten roep hebben gebracht Maar zelfs in oude ridder* lijke en strijdlustige geslachten hebben jonge nakoomelingen oopenbjk het Christendom beleeden, zooals de Japanner Kanso Oetsjimoera en de Indiër Soendar Singh.

Het is een algemeene beweeging, die zich in alle streeken onzer aarde oopenbaart

Dat duidt naar mijn meening op het koomen van een groote ommekeer. In ieder mensch woont een behoefte aan godsdienstig leeven. ieder mensch kent, of kan leeren den zeegen van het vroome gebed.

Het Hiden, het zich in gemeenschap stellen met het onein* dige en almachtige Weezen, dat is voor eiken normalen mensch moogelijk, heilrijk en gewenscht Er zijn er weL die het bidden verzuimen, of vergeeten hebben. Doch ik ken geen mensch, die in zijn ganscbe leeven geen behoefte aan het gebed heeft gevoeld.

Ik heb als kind ook leeren bidden, zooals dat in protestant* sche kringen gebeurt *s*Morgens, voor en na het middag* maal en des avonds. Ik herhaalde hetzelfde gebedje, en het had geen werkelijkheid voor mij. Het was een onverschillig ding.

161

11. l_ den W.

161

Sluiten