Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van een vroome heilige vertoonen, de hostie weerstand biedt aan de hitte van het vuur, melaatschen worden gereinigd, verwoeste weefsels van zieken geheel worden hersteld.

Dat er in de boovennatuurlijke waereld ook bepaalde wetten zijn, waaraan zij moeten gehoorzamen, dat schijnt mij ten eerste al noodwendig, omdat die verheeven waereld toch geen chaos kan zijn, maar onderworpen blijft aan God's orde. En ten tweede, omdat wij reeds met onze zin* tuigen bemerken, dat tot het ontstaan van wonderen ook bepaalde omstandigheeden noodig zijn, zooals de woorden, gebaren of formuulen, of het aanwenden van slijk bij de wondergeneezingen van Jezus.

Wie de moogelijkheid van wonderen loochent, die zal ook niet kunnen aanneemen, dat wij voortduurend in verstand* houding leeven met Heiligen. Deeze Heiligen*vereering houdt ook veele menschen van de Kerk verwijderd. Maar ik heb geleerd, dat dit juist een van de meest logische en meest zeegenrijke dingen zijn in het Katholicisme.

Alleen de verstokte, moedwillige Godloochenaar kan ook twijfelen aan het voortbestaan van onze ziel, na den onder* gang van het stoffelijk lijf. Het besef dat de ziel niet vergaat en zelfs met de leevenden in verkeer blijft, is al zoo oud als de oudste cultuur. (Egypte)

Maar wie dit toegeeft en logisch doordenkt, moet dan ook wel aanneemen dat de afgestorvenen, die ons nog hef* hebben, ook met alle aandacht onze zorgen en moeiten op aarde volgen, en dat ze doen, wat ze in hun onstoffelijken staat voor ons kunnen doen. En dat kan niet anders zijn dan bijstand in 't gebed.

Het gestadig verkeer met heiligen, het leeren van hun leeven en werken, is een der machtigste factoren in het 'Roomsche geloof. En de protestanten doen al hun best hier* oover te zwijgen. Ik heb in het afgeloopen jaar, na mijn oovergang, kennis gemaakt met den enormen schat van

170

Sluiten