Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

47

gymnasium; zjjn grootvader had het gelast zelf stammend uit klassieke school en Peter vond het best, want hij wilde de oude talen kennen en het woord klassiek schitterde voor hem geüjk een uitheemsch sieraad van oud goud.

In het wormstekig gebouw, waarin het licht valer scheen en dat hem tegenstond tot den laatsten dag, knoopte lüj nieuwe betrekkingen, maar sloot geen nieuwe vriendschappen en geen gezonde, lustige groep vormde zich weer als op de ' vroohjke school, die lüj verlaten had. Deze jongens hielden met van verre tochten, stelden overwegend belang in onsmakehjke vertelsels, wedijverden in laatdunkendheid en wanneer hij hun luidruchtige samenscholingen voorbü ging, regenden voetbaltermen rondom hem. Dit alles wekte zijn ergernis want het wassend gevoel van eenzaamheid begon hem reeds te verfijnen. Enkelen bleven ingetogen maar zij gingen elk huns weegs, geüjk hij zelf. In het tweede jaar reeds groetten snjn vroegere makkers, die nu de hoogere burgerschool bezochten, hem ternauwernood, hetgeen hem verwonderde en bedroefde. Waren zij zoo snel reeds van hem vervreemd of hadden zjj geluisterd naar booze inblazingen? En de onbeantwoorde vragen bestookten hem feller. Dejstudie der oude talen baarde teleurstellingen: hij kon Caesar niet

Sluiten