Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

41

ten haren nadeele bekend was, aangifte te doen, hetgeen haar reeds vooraf in verdenking bracht. In volkskringen werden haar echter geen crimineele dingen ten laste gelegd; geen der historieschrijvers van de 12' en 13e eeuw heeft ze van de op haar geladen schuld verdacht. Zuipen als een Tempelier is een uitdrukking, die eerst na de opheffing door de vijanden verzonnen werd. De troubadours, uitstekende moralisten van hun tijd, die personen en toestanden hekelden zonder iemand te ontzien, hadden voor hen niets dan goeds, geen woord van afkeuring. De'monnik Guyot, schrijver van den Satirebijbel, zegt van pausen en koningen harde waarheden, is over de andere zuster-orden (Johanniter- en Duitsche orden) slecht te spreken.

Philips de Schoone, die zich tot fiscaal maakte in eigen rechtszaak, had in het begin van de door hem op touw gezette procedure getuigen noodig. Bij gebrek aan beter nam hij genoegen met een door hemzelf uitgelokte aanklacht van twee zuid-fransche schavuiten Noffo Dei en Esquien de Florian. De laatste, — in de gevangenis door zijn medegevangene, den weggejaagden Tempel-prior Noffo, valschelijk ingelicht over het leven en de gebruiken in de orde, — vertelt reeds in 1305 zijn „geheim" aan het hof van Jaime II van Aragon en verkoopt het aan Philips. De boosdoeners kregen natuurlijk een flinke belooning, en zouden later om andere reden op het schavot aan hun einde komen. Na deze te Parijs ingekomen aanklacht teekende 26 prinsen en grooten van het hof, en een aantal aartsbisschoppen, bisschoppen, abten enz. de acte van beschuldiging.

Opgemerkt is dat het proces niet Europeesch is geweest; het is inderdaad alleen in 'skonings brein bedacht en door

Sluiten